INFO WINDPROJECTEN
ACTUALITEITENWETGEVINGMEDIAEnergiepact? Wat nu?


WAAROM DEZE WEBSITE?
Op deze nieuwe portaalsite kunt u veel info vinden over eventuele overlast die men ondervindt van de hier vooral in Vlaanderen (en Wallonië) vaak extreem dicht op de bewoning geplaatste windmolens.
Over de gehele wereld ervaart men steeds vergelijkbare overlast van windparken, benadeelde omwonenden verenigen zich en laten steeds meer van zich horen.


GEZONDHEIDSRISICO'S
De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft recent een nieuw rapport uitgebracht waarin zij voor het eerst bijzondere aandacht schenkt aan windturbinelawaai en waarin zij nu waarschuwt voor de gezondheidsrisico's die windturbines opleveren voor omwonenden. 
De norm die de WHO stelt aan windturbinegeluid wordt in Vlaanderen structureel zwaar overschreden omdat de Vlaamse Vlaremwetgeving sterk verouderd is en nog uitgaat van verkeerde en inmiddels erg achterhaalde veronderstellingen, vooral betreffende de reikweidte van de overlast veroorzakende componenten van windturbinegeluid, de lage hoorbare en zeer lage onhoorbare tonen  (infrageluid)
De Vlarem-wetgeving werd geschreven op de kleine windmolens van toen, momenteel plaatst men factor 2-3 grotere industriële windturbines van 200m hoogte vaak nog dichter bij bewoning en nog hogere komen eraan.

Men is in de landen om ons heen vroeger begonnen met windturbines en men heeft daar dan ook meer ervaring met de aanwezige risico's voor de omgeving.  Grootschalige gezondheidsonderzoeken bij omwonenden zijn daar lopende.
Er is behoefte aan duidelijke informatie en een humane wetgeving.
Als het plaatsingsbeleid van de overheid voldoende respectvol zou zijn naar omwonenden, dan zou www.windmolenklachten.be geen bestaansredenen hebben.


NIET TEGEN GROENE ENERGIE
Windturbines kunnen mits goed geplaatst nuttig zijn. Een letterlijke vergroening van onze leefomgeving is mogelijk meer dan ooit nodig. 
Men is bezorgd om het klimaat, maar dat wil niet zeggen dat het verantwoord is om de huidige zeer grote windturbines internationaal gezien extreem dicht bij bewoning te vergunnen.
Is er feitelijk geen geschikte plaats voor grote windmolens in de buurt dan is het verstandig om naar creatievere oplossingen te zoeken voor onze energieproblemen, die wél inpasbaar kunnen zijn in een zeer dichtbevolkt Vlaanderen.  Elke regio kent zijn typische beperkingen en mogelijkheden.

Bomen halen effectief CO2 uit de lucht en dragen bij aan ons welbevinden. Toch zijn echte bossen bijna onbestaande in Vlaanderen, daar zou dringend verandering in mogen komen.
Daarnaast is besparing van energie door een mentaliteitsverandering misschien de eenvoudigst haalbare en goedkoopste weg.
Wind en zon zijn gratis, dat klinkt mooi, zo voelt dat ook, maar windenergie blijkt erg duur en even onbetrouwbaar te zijn als het weer.


BENT U WEL OP DE HOOGTE?
In stilte worden de windplannen ontwikkeld en uitgevoerd, slechts weinigen zijn op de hoogte van wat er in zijn of haar omgeving staat te gebeuren. Als u de vaak verdoken aanplakking voor een vergunningsaanvrag toevallig niet gezien heeft dan kunt u later niet meer van u laten horen. Dat is een dramatisch gevolg van de nieuwe wetgeving (Codex Ruimtelijke Ordening) in Vlaanderen.
U hebt bij het openbaar onderzoek ook maar dertig dagen de tijd om uw eventueel gefundeerd bezwaar in te dienen bij de gemeente.
Toch heeft ook België internationale V.N. verdragen ondertekent die de overheid verplicht de bevolking  juist en op tijd, zowel passief als actief,   objectief te informeren en zelfs ook medezeggenschap te verlenen.


VEILIGE MINIMUMAFSTAND
De feitelijke minimumafstanden van de windmolens tot bewoning in onze buurlanden zijn doorgaans veel groter, en dat heeft een goede reden.
In Beieren (Duitsland) maar ook in Polen hanteert men de 10 maal de hoogte regeling.
Gaat het om 200 meter hoge turbines dan betekent dat een minimumafstand van de windmolen tot uw huis van minstens 2 km.
In Denemarken heeft u een punt bij de rechter als uw huis op minder dan 6 maal de (tip)hoogte staat. In dat geval bepaalt de makelaar uw schadevergoeding aan de hand van de normale marktprijzen, dat is bij wet geregeld.


MAAR NIET IN VLAANDEREN
In Vlaanderen staan ze erg vaak op een (onverantwoorde) paar honderd meter van woningen.
Het is zeer opmerkelijk dat er in Vlaanderen geen minimumafstandsregel tot bewoning bestaat, die zou namelijk de hier verder genoemde problemen eenvoudig kunnen voorkomen.
Vlaanderen staat hier volkomen alleen in.
De overheid hanteert enkel een zeer dubieuze geluidsnorm.
Die norm is vreemd, vaag en er bestaat geen betrouwbare controle op.
Dat betekent dat het in de praktijk zeer moeilijk is om nog uw recht te halen als de turbines er eenmaal staan. Er bestaat geen functionerende handhaving, de wet voorziet daar niet in.


GEEN PROBLEEM, GEWOON STILZETTEN
Men belooft tegenwoordig dat men de windmolens zal stilzetten zodat u geen overlast ondervindt, en zo zou de wet toch gerespecteerd kunnen worden.
Dat zou mooi zijn maar de regelgeving laat wel erg veel ruimte aan de exploitant van het windpark, die economisch gezien misschien niet zo gebaat is bij die stilstand.
Het is natuurlijk onlogisch en verwerpelijk om een grote windmolen toch te willen (mis)plaatsen daar waar die om veiligheidsredenen voor de omwonenden niet kan functioneren en dus stilgezet moet worden om aan de wetgeving te kunnen voldoen.
Dan zou men dus kunnen concluderen dat men niet de juiste grootte van windmolen op de juiste plaats vergunt.
De hiervoor bedachte  Reduced Noise Mode  mag geen vrijbrief zijn om windturbines maar om het even waar te kunnen plaatsen.
Bovendien werkt hij niet, slechts plaatselijk hoorbare hoge tonen worden gereduceerd, maar juist de lage tonen geven overlast tot op grote afstanden en die worden helaas ongemoeid gelaten.


IN WALLONIË IS DE WETGEVING NU ONWETTIG VERKLAARD
Daar is geen verplichte  Milieu Effect Rapportage  toegepast alvorens de wet werd aangenomen.
Dat is in Vlaanderen overigens ook niet gebeurd. Die wordt momenteel ter discussie gesteld bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, eveneens vanwege de onwettige totstandkoming daarvan.  De eis is dat de Vlaamse wetgeving ook onwetteig verklaard wordt of vernietigd zoals de Waalse. De wet is ook hier geenszins aangepast aan de huidige grootte en het niveau van overlast van de hier geplaatste, nu zeer grote, windturbines.
De wet in Vlaanderen (Vlarem) had aanvankelijk natuurlijk tot doel de burger te beschermen maar deze  beschouwt bij windmolens geen lage tonen, al dragen die het verst en geven die de meeste problemen.
Zeer lage tonen veroorzaken stress, kunnen daarvoor gevoelige personen uit hun diepe slaap houden en zo serieuze gezondheidsklachten veroorzaken.  Men weet dan zelf vaak niet waar precies de oorzaak ligt.
De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor windturbinegeluid.

PARTICIPATIE?
De burger wordt gevraagd te participeren in windstroom, de regering stelt dat voor omdat men er van uit gaat dat men dan niet klaagt en de 'papieren doelstellingen' op die manier snel gehaald zullen worden.
Maar niet iedereen zal het  beloofde 'rendement'  van een  'belegging'  in bewegende lucht belangrijker vinden dan de waarde van de woning, de leefomgeving, de nachtrust en de gezondheid van bijvoorbeeld familieleden en dieren. 
Het gaat bij de 'participatie' in de meeste gevallen over risicovolle achtergestelde leningen bij de exploitanten.  Laat u dus objectief informeren. Die 'leningen' of beleggingen zijn vaak risicovoller dan die welke banken u zullen aanbieden.


Daarbij staan de 'verdiensten' van de belegger in windstroom, grotendeels ook op zijn eigen maandelijkse elektriciteitsfactuur én op die van de buren.
Het is opmerkelijk dat de overheid dit promoot (na de affaire met de zonnepanelen) en daarmee ook het financiële risico bij de burger neerlegt om de 'doelstellingen' te behalen.

Men kan zich  tevens de vraag stellen waar de meerkost voor de zwaar gesubsidiëerde windenergie, opgebracht door de consument die daarvoor fors meer betaalt via zijn elektriciteitsfactuur, eigenlijk exact naartoe gaat. 
Het is immers geen accijns zoals op brandstof die via de staatskas in theorie weer ten goede kan komen aan de maatschappij. 

Men spreekt in de Europese pers sinds kort van structurele energiearmoede en van een grootschalige kapitaalvlucht.
Verarming van de bevolking werkt het behalen van 'de doelstellingen' tegen.

Energie behoort tot de eerste levensbehoeften, zonder stroom geen water noch voedsel, zonder goed vooruitziend beleid geen stroom.
Veel geld van de burger, waarvoor hij niets aantoonbaars dan mogelijke overlast terugkrijgt en waarvan hij niet weet waar het blijft, wordt onttrokken aan zijn vrij besteedbaar inkomen in het kader van een positief klimaatbeleid. 
Toch ziet men geen positief resultaat in de CO2-statistieken van zijn zware inspanningen, slechts dagelijks 'groeiende' bedreigingen, via de media.

Om bijvoorbeeld alleen de huidige kerncentrales te kunnen vervangen wat betreft de capaciteit en de CO2-uitstoot, zal elke vierkante kilometer van België voorzien moeten worden van een grote windturbine, die het niet doet als het driekwart van de tijd niet of onvoldoende waait.
Maar dan nog kan men niet elektrisch gaan rijden, het huis verwarmen, de industrie draaiende houden, evenals de gehele transportsector van energie voorzien. 

Het collectieve 'wensdenken' zou dringend plaats moeten maken voor realisme.

Het grootschalig 'experimenteren' met historisch voorbijgestreefde technieken zonder reële opslagmogelijkheden, met de leefomgeving door een extreem ruimtebeslag en daardoor zelfs met de gezondheid van de bevolking, dient geen verantwoord energiebeleid.

We moeten zeker aan het klimaat denken, maar we moeten vooral nadenken hoe. Is de politiek wel klaar om werk te maken van beproefde structurele oplossingen, met respect voor de nu bedreigde leefomgeving?
(De achtergrondfoto laat zien hoe de windturbines met meedraaiende lichten eruit gaan zien)


Vanwege de nieuwe privacywetgeving sinds 25 mei 2018 is de klachtenpagina met ingestuurde klachten en opmerkingen niet meer zichtbaar, onze excuses daarvoor. U kunt met uw gefundeerde klachten over procedures, inspraak en eventuele problemen daarmee natuurlijk wel terecht bij :       

Wilt u gestructureerde informatie toesturen over nieuwe projecten bestemd voor publicatie op deze website, dan kunt u dat doen in Word- of PDF-bestanden via:  Leefbare Energie Vlaanderen
Vermeldt wel uw contactgegevens in uw mail, de locatie en exact over welke projecten het gaat, bijvoorbeeld de duur van het openbaar onderzoek en de link naar de omgevingsvergunningsaanvraag van het project op het omgevingsloket.