WINDPARK TONGEREN-RIEMST-BASSENGE-JUPRELLE-OUPEYE
Parc D'eoliennes Tongres-Riemst-Bassenge-Juprelle-Oupeye
                                                             
Vijftig, zestig of inmiddels 78 industriële windturbines tussen Tongeren, Riemst, Bassenge, Juprelle en Oupeye?
Men is inderdaad bezig die achter gesloten gehouden deuren massaal te vergunnen.

Als men een groot windpark plant, moet men de gevaren die dat oplevert voorafgaand onderzoeken.
Opsplitsen of fragmenteren van de milieubeoordeling door een salami-techniek, om daarmee de voorafgaande globale milieubeoordeling te omzeilen wordt door Europa strikt verboden.
Het is immers niet de bedoeling van de wetgever geweest om zo die beoordeling van alle gevaren voor mens en milieu niet te hoeven laten beoordelen, door naar de bevolking maar steeds te doen alsof het maar steeds om 3 windturbines gaat, terwijl het steeds dezelfde energiemaatschappijen zijn die er hier 83 willen bouwen en daar al jaren lang harde contracten voor afgesloten hebben met vele nietsvermoedende grondeigenaren.

Cinquante, soixante ou entre-temps soixante-dix-huit éoliennes industrielles entre Tongres, Riemst, Bassenge, Juprelle et Oupeye ?
Ils sont en effet en train d'être massivement licenciés à huis clos.

Lors de la planification d'un grand parc éolien, les dangers qu'il présente doivent être examinés à l'avance.
Le fractionnement ou la fragmentation de l'évaluation environnementale par la technique du salami, afin de contourner l'évaluation environnementale globale préalable, est strictement interdit par l'Europe.
Après tout, il n'était pas dans l'intention du législateur d'éviter d'évaluer tous les risques pour les personnes et l'environnement en prétendant constamment au public que seules trois éoliennes sont concernées, alors que ce sont toujours les mêmes entreprises énergétiques qui veulent en construire 83 ici et qui ont conclu des contrats fermes pendant des années avec de nombreux propriétaires fonciers peu méfiants.

Nieuwe aanvraag 5 windturbines van New Wind in Bassenge nabij Elst/Millen, naast de 2 windturbines van s.a. Aspiravi waartegen ook de gemeente Riemst al in beroep is gegaan van bij het 'Beureboompke' langs de E313 naast Elst/Millen.
Zie hier de brief die verstuurd is naar de de Burgemeester en het Schepencollege van de Gemeente Bassenge en waarin gevraagd wordt om de parasitaire plaatsing van windturbines op de gewestgrans te staken en een globaal milieuonderzoek voor alle 83 windturbines van deze eenheid te starten in overleg met de Vlaamse regering:

Nouvelle demande pour 5 éoliennes de New Wind à Bassenge près d'Elst/Millen, à côté des 2 éoliennes de s.a. Aspiravi contre lesquelles la commune de Riemst a déjà fait appel depuis le 'Beureboompke' le long de la E313 près d'Elst/Millen.
Voir ici la lettre en français, qui est envoyée au maire et au conseil de la municipalité de Bassenge et dans laquelle il est demandé d'arrêter l'implantation parasitaire d'éoliennes sur le territoire régional et de lancer une étude environnementale globale pour les 83 éoliennes de cette unité en concertation avec le gouvernement flamand :


Bestand

Brief naar de burgemeester van Bassenge in het Nederlands

Bestand Downloaden
Bestand

Lettre au maire de Bassenge en français

Bestand Downloaden


Brieven die hierover gestuurd zijn door Leefbare Energie Vlaanderen aan de verantwoordelijke ministers aan beide zijden van de taalgrens:
Des lettres à ce sujet ont été envoyées par Leefbare Energie Vlaanderen aux ministres responsables des deux côtés de la frontière linguistique :

Bestand

Brief aan Vlaams Minister Zuhal Demir

Bestand Downloaden


Bestand

Brief aan Waals Minister Willy Borsus

Bestand Downloaden
Bestand

Lettre a ministre Willy Borsus, en francais

Bestand Downloaden

De actueel bijgewerkte kaart van dit gewestgrensoverschrijdende windpark, één geografisch omlijnde milieutechnische eenheid:
La carte actuellement mise à jour de ce parc éolien transrégional, une unité environnementale géographiquement définie :

image-416021-20210314_Crop_PUNTENKAART-Model-c9f0f.w640.jpg

image-416041-riemst_vraagt_onderzoek,_het_belang-9bf31.w640.JPG
Artikel in het Belang van Limburg
image-416022-belang_new_wind_artikel-aab32.w640.jpg
Artikel in het Belang van Limburg


De beroepsprocedure voor 2 windturbines van SA Aspiravi in Bassenge op 115 meter van het grondgebied Riemst vlakbij Elst/Millen is in behandeling. De gemeente Riemst is in beroep gegaan bij de Waalse overheis, Service Publique de la Wallonie.
Er is een uitgebreid bezwaarschrift geschreven, u kan dat hier lezen.
Het openbaar onderzoek is reeds voorbij.

La procédure d'appel pour 2 éoliennes de la SA Aspiravi à Bassenge à 115 mètres du territoire de Riemst près d'Elst/Millen est en cours. La municipalité de Riemst a fait appel au Service public de la Wallonie.
Un appel détaillé a été rédigé, vous pouvez le lire ici.
L'enquête publique est déjà terminée.
Bestand

Nieuw publiek bezwaar tegen 2 windturbines Aspiravi, Bassenge / Millen / Elst

Bestand Downloaden


De Gemeente Riemst is ook in cassatie gegaan bij de Raad van State tegen de 3 windturbines van Eneco tussen Millen en Elst. Waartegen neer dan vijfhonderd bezwaarschriften zijn ingediend.
De Burgemeester Mark Vos zegt dat alle windprojecten rond Riemst die zonder wettelijk verplichte globale (plan-) MER waarin alle cumulerende milieueffecte van de geplande windturbines voorafgaand is onderzocht, zullen worden bestreden.

La municipalité de Riemst a également fait appel au Conseil d'État contre les 3 éoliennes d'Eneco entre Millen et Elst. Contre laquelle plus de cinq cents objections ont été déposées.
Le bourgmestre Mark Vos déclare que tous les projets éoliens autour de Riemst qui ne sont pas accompagnés du plan global (MER) légalement requis, dans lequel tous les effets environnementaux cumulatifs des éoliennes prévues sont examinés à l'avance, seront contestés


Men is momenteel bezig met de bouw van 9 windturbines van Elicio in Wonck/Bassenge naast Zichen en Val-Meer die beide de hinder daarvan zullen ondervinden. terwijl en geen Waalse omkaderende wetgeving betreffende windturbines bestaat omdat die definitief is vernietigd.
Na een handhavingsperiode van drie jaar is die nu 'juridisch onbestaande'. een nieuwe wetgeving die betrekking zou hebben op deze vergunde windturbines onder een oude wetgeving is er niet.

De wetgeving waar men nu automatisch op terugvalt uit 2002, is eveneens ongeschikt voor hoge moderne windturbines.
Dit betekent dat wanneer er overlast is, het zeer onduidelijk is welke windturbines de overlast veroorzaken en op welke wetgeving men zich bij de milieuhandhaving kan beroepen.
De omwonende burgers worden zwaar in hun burgerrechten geschonden door beide gewesten die onder onwettige en vernietigde wetgevingen maar doorbouwen en vergunningen afleveren voor 30 jaar en in Vlaanderen voor onbepaalde duur.

De vraag is of wettig afgegeven vergunningen in deze omstandigheden wel exploiteerbaar zijn wanneer die steunen op een vernietigde wetgeving die manifest in strijd is met het Unierecht.  En dus of men via een milieustakingsvordering waar bijvoorbeeld ook de Vlaamse overheid voor vreest, de bouw van de windturbines kan doen stoppen of ze laten stilleggen totdat blijkt dat ze onder een nieuwe ook fysiek wél toepasbare wetgeving in de toekomst zouden mogen draaien op die locatie.  Maar dan moeten de milieu-normen binnen dit grensoverschrijdend windpark wel uniform zijn om de burgers aan weerszijden van de gewestgrens op gelijke wijze en op een gelijk niveau te kunnen beschermen.

Kortom, de bouw van dit windpark door Elicio, steunend op definitief onbestaande wetgeving, is op zijn minst voorbarig en dient gestaakt.  Het is immers de verantwoordelijkheid van overheden om verdere onnodige maatschappelijke schade te voorkomen.

Bij de bouw in Wonck door Elicio zijn verschillende grote dassenburchten en holle wegen richting de Jekervallei definitief vernietigd.

On s'occupe actuellement de la construction de 9 éoliennes d'Elicio à Wonck/Bassenge à côté de Zichen et Val-Meer, qui subiront tous deux les nuisances. Alors qu'il n'existe pas de législation-cadre wallonne sur les éoliennes car elle a été définitivement détruite.
Après une période d'application de trois ans, elle est désormais "juridiquement inexistante". Aucune nouvelle législation ne couvre ces éoliennes autorisées en vertu de l'ancienne législation.


La législation qui est maintenant automatiquement rétablie depuis 2002 est également inadaptée aux grandes éoliennes modernes.
Cela signifie qu'en cas de nuisance, il est très difficile de savoir quelles éoliennes sont à l'origine de cette nuisance et quelle législation peut être invoquée pour faire respecter la législation environnementale.
Les droits civils des résidents locaux sont gravement violés par les deux régions, qui continuent de construire en vertu d'une législation illégale et annulée et de délivrer des permis pour 30 ans, et en Flandre pour une période illimitée.


La question est de savoir si, dans ces circonstances, les permis délivrés légalement peuvent être utilisés s'ils sont basés sur une législation annulée qui est clairement en violation du droit européen.  Et donc si, par le biais d'une action pour atteinte à l'environnement, ce que le gouvernement flamand craint, la construction des éoliennes peut être arrêtée ou stoppée jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'elles seraient autorisées à fonctionner à cet endroit à l'avenir en vertu d'une nouvelle législation matériellement applicable.  Mais alors, les normes environnementales de ce parc éolien transfrontalier devraient être uniformes afin de protéger les citoyens des deux côtés de la frontière régionale de la même manière et au même niveau.

En bref, la construction de ce parc éolien par Elicio, basée sur une législation qui n'existe pas, est au mieux prématurée et devrait être arrêtée.  Après tout, il est de la responsabilité des gouvernements de prévenir d'autres dommages sociaux inutiles.
Lors de la construction à Wonck par Elicio, plusieurs grands terriers de blaireaux et des chemins creux vers la vallée de Jeker ont été définitivement détruits.In de zaak rond de bouw van 3 windturbines van EDF-Luminus en Elicio op Tongeren-Oost, eveneens zonder voorafgaande milieubeoordeling, MER, heeft Elicio zich teruggetrokken en blijven (onrechtmatig) twee windturbines over waartegen ook concurrent Aspiravi Limburg Wind bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen in beroep is gegaan.
Die vergunning van EDF-Luminus is nu vernietigd door de Raad omdat erbij geen globale MER werd opgemaakt en de Raad geeft dus aan dat het windpark veel groter is dan beweerd werd en er wél een voorafgaande globale MER dient te worden opgemaakt voor het gehele windpark. De zaak komt nu weer terug bij de minister die haar besluit moet herzien.

Maar dit windpark strekt zich uit over de gewestgrens en dat impliceert dat er voorafgaand een globale MER voor de gehele milieutechnische eenheid moet komen.
In dat licht is ook de Waalse werkwijze met steeds een kleine MER voor maar een paar windturbines die ook binnen dit grote windpark vallen, manifest onhoudbaar.
Maar ook die van de Vlaamse Dienst MER die nu in stilte werkt aan een project-MER zonder publieke inspraak voor een willekeurige 13-26 windturbines van de 83.., is dus evengoed onhoudbaar.

Hier is sprake van struisvogelpolitiek en een verboden negatie van de Europese milieuwetgeving, hoger in rang.
Alles wat de goede werking van de Europese milieurichtlijnen verhindert, foute vooral achterhaalde en volstrekt ontoepasbare wetgeving en gewoontes intern binnen lidstaten, maar ook onterecht afgegeven vergunningen, dienen die lidstaten meteen ongedaan te maken (vaste rechtspraak van het EHvJ).
Dat betekent dat het in het bezit zijn van een rechtmatig afgegeven vergunning niet veel zekerheid geeft.

Dans le cas de la construction de 3 éoliennes d'EDF-Luminus et d'Elicio sur Tongeren-Oost, également sans évaluation environnementale préalable, MER, Elicio s'est retiré et deux éoliennes restent (illégalement) contre lesquelles le concurrent Aspiravi Limburg Wind a fait appel auprès du Conseil des litiges relatifs aux permis.
Ce permis d'EDF-Luminus a maintenant été annulé par le Conseil parce qu'aucun MER global n'a été établi, et le Conseil indique donc que le parc éolien est beaucoup plus grand que ce qui est affirmé, et qu'un MER global préalable devrait être établi pour l'ensemble du parc éolien. L'affaire est maintenant retournée à la ministre, qui doit revoir sa décision.

Cependant, ce parc éolien s'étend au-delà de la frontière régionale, ce qui implique l'élaboration préalable d'une RIE globale pour l'ensemble de l'unité environnementale.
Dans cette optique, la méthode wallonne, qui implique toujours une petite RIE pour seulement quelques éoliennes qui font également partie de ce grand parc éolien, est manifestement intenable.
Mais le service flamand de RIE qui travaille maintenant tranquillement sur un projet d'EIE sans participation publique pour n'importe laquelle des 13-26 éoliennes des 83 ..., est également intenable.


Il s'agit d'une politique de l'autruche et d'une négation interdite de la législation environnementale européenne, plus élevée.
Tout ce qui fait obstacle au bon fonctionnement des directives européennes en matière d'environnement, c'est-à-dire les législations et les coutumes erronées et particulièrement obsolètes au sein des États membres, mais aussi les autorisations accordées illégalement, doit être immédiatement supprimé par les États membres concernés (jurisprudence constante de la CJCE).
Cela signifie que la possession d'un permis délivré légalement n'offre pas une grande sécurité.

De 2 windturbines van Wind Vision op industrieterrein Tongeren-Oost zijn niet vergund door de Provincie Limburg omdat er voorafgaand weer geen globale milieubeoordeling (MER) voor het gelele windpark werd uitgevoerd. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard, een goede ontwikkeling, mede door dit bezwaarschrift:

Les 2 éoliennes de Wind Vision sur la zone industrielle de Tongeren-Oost n'ont pas reçu de permis de la province du Limbourg, car aucune évaluation environnementale globale (MER) du parc éolien de Gelele n'a été réalisée au préalable. Cette demande a été déclarée irrecevable, une bonne évolution, également en raison de l'objection ci-dessous :


De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de provincie al vier maal een windproject binnen dit windpark onontvankelijk heeft verklaard omdat er geen globale MER was uitgevoerd voorafgaand aan de vergunningsaanvraag.
Men mag concluderen dat de sector maar steeds blijft proberen in de hoop dat burgers niet alert zijn en geen bezwaar hebben kunnen maken, goed wetende dat men in conflict met de milieuwetgeving handelt.

En toute équité, il faut dire que la province a déjà déclaré quatre fois irrecevable un projet éolien dans ce parc éolien parce qu'aucun MER global n'avait été réalisé avant la demande de permis.
On peut en conclure que le secteur continue d'essayer dans l'espoir que les citoyens ne seront pas alertés et n'auront pas été en mesure d'introduire une objection, sachant pertinemment qu'ils agissent en violation de la législation environnementale.


Bestand

Publiek bezwaarschrift tegen de twee windturbines van Wind Vision op Tongeren-Oost

Bestand Downloaden


In Glons bij Paifve worden er momenteel 6 windturbines door New Wind? gebouwd. ook weer zonder globale beoordeling van de cumulerende milieueffecten.
Men kan erop wachten dat burgers naar de rechter zullen stappen ook omdat er geen omkaderende wetgeving bestaat en zo elke doelmatige milieuhandhaving onmogelijk is in Wallonië.

À Glons, près de Paifve, 6 éoliennes sont actuellement construites par New Wind, là encore sans évaluation globale des effets environnementaux cumulatifs.
On peut s'attendre à ce que les citoyens s'adressent aux tribunaux, également parce qu'il n'existe pas de législation-cadre et que, par conséquent, toute application efficace de la législation environnementale est impossible en Wallonie.Verder heerst er een pregnante stilte omtrent de vergunningsaanvragen, maar achter zorgvuldig gesloten gehouden deuren werkt men intensief aan een windpark dat uw leven mogelijk niet ten voordele zal veranderen.

Is volstrekte openheid dan niet gewenst, is dat zelfs geen wettelijke voorwaarde?

Un silence laconique entoure également les demandes de permis, mais derrière des portes fermées soigneusement gardées, des gens travaillent d'arrache-pied à un parc éolien qui ne changera peut-être pas votre vie pour le mieux.

L'ouverture totale n'est-elle pas souhaitable, n'est-elle pas même une obligation légale ?

image-400295-23_windturbines_Riemst-9bf31.w640.jpg
image-414471-afbeelding-d3d94.w640.png
Wel aanvallen als Don Quichote met slim geleende argumenten, tegen de windturbines die net over de gemeentegrens staan aan de 'verkeerde kant', maar niet optreden tegen de windturbines waar met name de buurgemeenten en Mal, Ketsingen, Berg, Genoelselderen, Millen, Elst en Sluizen door getroffen worden, is dat wel eerlijk naar die duizenden inwoners toe?


De burgemeester van Riemst dhr. Mark Vos vraagt nu geen project-MER maar wel een plan-MER voor niet alleen 23 bijkomende windturbines op Vlaams grondgebied maar ook voor de windturbines aan de Waalse kant.

Er moet een globale milieubeoordeling komen over het gehele project van mogelijk 83 windturbines. Geluidsoverlast en visuele hinder gaat ook over de taalgrens heen, zeker wanneer gemeenten en gewesten hun overlast veroorzakende installaties steeds op hun grenzen plaatsen.

Binnen een plan-MER onderzoekt men alle milieueffecten, een project-MER zoals de sector nu na veel protest en rechtzaken wil, toetst slechts een deel van het totaalproject aan een inmiddels onwettig verklaarde Vlarem wetgeving. daar hebben omwonenden dus niets aan.

Men mag ook geen milieuonderzoek ophangen aan een onwettige wetgeving die niet deugt voor dit soort grote windturbines.
We hebben zelfs feitelijk geen toepasbare wetgeving voor windturbines met een hogere ashoogte dan 64 m!De Windturbinewetgeving (Vlarem) is op 25 juni 2020 onwettig verklaard omdat die nooit vooraf op milieueffecten gecontroleerd is via een milieueffecten onderzoek en rapport, dat Europa oplegt sinds 2001.

De slagschaduw en geluidsnormen zijn dus nattevingerwerk en voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Europa oplegt.
we weten dus ook niet of we voldoende beschermd worden door de wetgeving, de kans is zeer groot dat dit niet het geval is.

Dan mocht en mag er dus niet vergund worden en is het de vraag of de nu illegaal afgegeven vergunningen ingetrokken moeten worden.

Hoe dan ook, het is een puinhoop en we kunnen blij zijn dat het Europese Hof van Justitie eerst de Waalse en nu ook de Vlaamse windturbinewetgeving onwettig heeft verklaard, vernietiging daarvan volgt mogelijk.

Wees allert op nieuwe aanvragen juist in de vakantietijd, of op bekendmakingen over publieke inspraak/een openbaar onderzoek.

Nederland koopt windstroom aan in Denemarken voor 12,5 euro per megawatt, hier betalen we vier keer zoveel omdat Vlaanderen de Europese milieurichtlijnen die windenergie opwekken in het buitenland niet hebben gelezen of in iedergeval niet hebben toegepast.

Dichtbevolkt Vlaanderen is absoluut ongeschikt voor dergelijke windparken en ze zijn bovendien niet nodig omdat hernieuwbare energie per saldo niet en dus ook niet substantieel bijdraagt aan een CO2-vermindering op Europese schaal, door de perverse waterbedwerking van het Europes Emmissiehandelssysteem, EU-ETS.

Neemt men alle 'randeffecten' die behoren bij intermitterende aanbod-gestuurde windstroom op het net, die dat net destabiliseren (netverzwaring, internationale verbindingen, gascentrales in de back-up, opslag van CO2 en windstroom en tijdelijke omzettingen naar waterstof en nog veel meer, dan is de globale milieu impact van windenergie extreem negatief,  vergeleken met de oude stroomvoorziening.

Dan blijft dus alleen de negeatieve lokale milieu impact over die nooit onderzocht geweest is maar die wél aanleiding vormt voor landen om omkaderende windturbinewetgevingen te maken, dat was niet nodig als windparken geen gevaar zouden opleveren voor mens en milieu.

Hoeveel en welk gevaar exact is nooit voldoende onderzocht aldus de WHO, en juist dat is waar men nog aan moet gaan beginnen alvorens men windparken zoals dit vergunt en exploiteert. Zolang men niet weet wat men vergund en wat de maatschappelijke consequenties zijn op termijn, geldt het stand still principe.


Le bourgmestre de Riemst M. Mark Vos ne demande pas un projet EIR mais un plan EIR pour non seulement 23 éoliennes supplémentaires sur le territoire flamand mais aussi pour les éoliennes du côté wallon.

Il devrait y avoir une évaluation environnementale globale pour l'ensemble du projet, qui pourrait compter 83 éoliennes. Les nuisances sonores et visuelles traversent également la frontière linguistique, notamment lorsque les municipalités et les régions placent toujours leurs installations génératrices de nuisances à leurs frontières.

Un "plan-MER" examine tous les effets sur l'environnement, tandis qu'un "projet-MER", tel que le secteur le souhaite aujourd'hui, après de nombreuses protestations et procédures judiciaires, ne teste qu'une partie du projet total contre la législation Vlarem qui a depuis été déclarée illégale.

Il n'est pas non plus permis de fonder une étude environnementale sur une législation illégale qui n'est pas adaptée à ce type de grande éolienne.

En fait, nous n'avons même pas de législation applicable aux éoliennes dont la hauteur d'axe est supérieure à 64 mètres !

La législation sur les éoliennes (Vlarem) a été déclarée illégale le 25 juin 2020 car ses effets sur l'environnement n'ont jamais été vérifiés au préalable via une étude et un rapport d'impact sur l'environnement, que l'Europe impose depuis 2001.

L'évaluation d'impact et les normes de bruit sont donc une pure conjecture et ne répondent pas aux exigences de qualité imposées par l'Europe.

Nous ne savons donc pas si nous sommes suffisamment protégés par la législation ; il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas.

Si tel est le cas, aucune licence ne devrait et ne doit être accordée, et la question se pose de savoir si les licences qui ont été accordées illégalement doivent être retirées.

Quoi qu'il en soit, c'est le bazar et nous pouvons nous réjouir que la Cour européenne de justice ait d'abord déclaré illégale la législation wallonne et maintenant aussi la législation flamande sur les éoliennes, dont la destruction pourrait suivre.

Soyez attentif aux nouvelles demandes, en particulier pendant les vacances, ou aux annonces concernant la participation du public ou les enquêtes publiques.

Les Pays-Bas achètent de l'énergie éolienne au Danemark pour 12,5 euros par mégawatt, ici nous payons quatre fois plus cher parce que la Flandre n'a pas lu ou du moins pas appliqué les directives environnementales européennes sur la production d'énergie éolienne à l'étranger.

La Flandre, densément peuplée, n'est absolument pas adaptée à de tels parcs éoliens. Ils sont également inutiles car l'énergie renouvelable ne contribue pas, et donc pas de manière substantielle, à la réduction du CO2 à l'échelle européenne, en raison de l'effet pervers du système européen d'échange de quotas d'émission, l'EU ETS.

Si l'on tient compte de tous les "effets de bord" liés à l'approvisionnement intermittent en électricité éolienne sur le réseau, qui déstabilisent ce dernier (renforcement du réseau, connexions internationales, centrales à gaz de secours, stockage du CO2 et de l'électricité éolienne et conversions temporaires en hydrogène, et bien d'autres choses encore), l'impact environnemental global de l'énergie éolienne est extrêmement négatif par rapport à l'ancien approvisionnement en électricité.

Il ne reste donc que l'impact négatif sur l'environnement local, qui n'a jamais été étudié, mais qui est une raison pour les pays de créer des cadres pour la législation sur les éoliennes, ce qui ne serait pas nécessaire si les parcs éoliens ne représentaient pas un danger pour les personnes et l'environnement.

Selon l'OMS, la quantité et le type exacts de danger n'ont jamais été suffisamment étudiés, et c'est exactement ce qu'il faut faire avant d'autoriser et d'exploiter des parcs éoliens comme celui-ci. Tant que nous ne savons pas ce que nous avons autorisé et quelles seront les conséquences sociales à long terme, le principe de statu quo s'applique.


image-222291-horizon_Millen.w640.jpg
Horizon richting Tongeren-Oost vanuit Millen, niet alle geplande windturbines zijn ingetekend, E313 en industrieterrein zijn niet zichtbaar vanaf de kerktoren, windturbines wel.FEITEN OVER EEN MILIEU EFFECT RAPORTAGE DIE DE HUIDIGE CHAOS MOET GAAN BEËINDIGEN:

DES FAITS CONCERNANT UNE ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL QUI DEVRAIT METTRE FIN AU CHAOS ACTUEL :

De essentie van de MER-wetgeving betekent hier namelijk alle risico's voor het gebied tussen Tongeren, Riemst en de Waalse buurgemeenten vooraf diepgaand bestuderen en gedetailleerd in kaart brengen en pas daarna besluiten of en waar er mogelijkheden in het gebied bestaan om windturbines te kunnen gaan vergunnen, en diepgaand argumenteren waarom.

Men zal hier bijvoorbeeld ook rekening moeten gaan houden met seismische trillingen in de ondergrond veroorzaakt door windparken, dus met de instortingsgevaarlijke grotten van Riemst, Bassenge en Maastricht, het feit dat hier aanrbevingen regelmatig voorkomen en dat men het grensoverschrijdende mergellandchap wil nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Die seismische trillingen door windparken kunnen gevaren opleveren voor de huizen in de gemeente Riemst, dat leidt tot waardevermindering van onroerend goed.
In buurlanden bestaan schaderegelingen voor omwonenden van windparken, hier nog niet maar men is daar juridisch mee bezig in Vlaanderen.
Huiseigenaren kunnen preventief plaatsbeschrijvingen laten opmaken door architecten, dan kan men aantonen dat een huis op een bepaalde datum nog in orde was en dat kan handig zijn bij eventuele schadeclaims.

Daarnaast liggen hier vele Natura 2000 gebieden die de hoogst mogelijke Europese bescherming opeisen via de Habitatrichtlijn van de Unie.  Daar is in Nederland veel commotie over, 18.000 bouwvergunningen staan geblokkeerd omdat men geen of onvoldoende rekening houdt met die natuurgebieden en de Europese milieurichtlijn, de Habitatrichtlijn, geweld aandoet en dat mag niet van Europa.
De vraag of windparken die de natuurwaarden in die gebieden daadwerkelijk bedreigen en in welke mate haal je niet uit een tabel, daar is milieutechnisch serieus onderzoek voor nodig en dat doet men via een passende MER, een plan-MER in dit geval.

Elk gebied heeft zo zijn eigenheden en beperkingen die meegenomen moeten worden in een MER, daar dient een MER dan ook voor.

L'essence de la législation EIE ici est que tous les risques pour la zone située entre Tongres, Riemst et les municipalités wallonnes voisines sont étudiés en profondeur et cartographiés en détail avant de décider si et où dans la zone il y a des possibilités d'autoriser des éoliennes, et seulement ensuite de justifier pourquoi.
Par exemple, les vibrations sismiques du sous-sol causées par les parcs éoliens devront être prises en compte, ainsi que le risque d'effondrement des grottes de Riemst, Bassenge et Maastricht, le fait que des tremblements de terre se produisent régulièrement et le fait que le paysage marneux transfrontalier doit être proposé pour la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
Les vibrations sismiques des parcs éoliens peuvent mettre en danger les maisons de la municipalité de Riemst, entraînant une diminution de la valeur des biens.
Dans les pays voisins, il existe des systèmes de compensation pour les personnes vivant à proximité des parcs éoliens.
Les propriétaires de maisons peuvent demander aux architectes de rédiger des descriptions de sites par précaution, afin de pouvoir démontrer qu'une maison était encore en bon état à une certaine date, ce qui peut être utile en cas de réclamation pour dommages.

En outre, il existe de nombreuses zones Natura 2000 qui bénéficient de la plus haute protection européenne possible grâce à la directive Habitat de l'Union.  Cette question fait l'objet d'une grande agitation aux Pays-Bas ; 18 000 permis de construire ont été bloqués parce que ces zones naturelles n'ont pas été prises en compte ou l'ont été de manière insuffisante, ce qui constitue une violation de la directive européenne sur l'environnement, la directive sur l'habitat, et l'Europe ne l'autorise pas.
Il n'est pas possible de répondre à la question de savoir si les parcs éoliens menacent réellement les valeurs naturelles de ces zones, et dans quelle mesure, dans un tableau ; une étude environnementale sérieuse est nécessaire, et cela se fait par le biais d'une EIE appropriée, une EIE de plan dans ce cas.
Chaque zone a ses particularités et ses limites qui doivent être prises en compte dans une EIE, et c'est à cela que sert une EIE.


Het is de bedoeling van een hier nogal evidente plan-MER dat ook het brede publiek zijn opmerkingen kan formuleren naast die van bijvoorbeeld gemeenten en andere stakeholders, die dan als richtlijnen binnen de MER in het proces mee opgenomen moeten worden.
Het V.N.-verdrag van Aarhus, maar ook bij grensoverschrijdende hinder het V.N.-verdrag van Espoo schrijven dat voor, evenals natuurlijk de Europese MER-wetgeving zelf.

In Maasticht zijn de 'Maastricht Recommendations on promoting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters'  tot stand gekomen die wat betreft deze verdragen van de Verenigde Naties heel duidelijk aangeven hoe de burger betrokken moet worden bij dit soort projecten en plannen, die een grote impact  kunnen  hebben op de leefomgeving betreffende milieu en gezondheid. 
Het zou sterk zijn als men een paar kilometer verderop die gehele regelgeving geving effectief aan de laars zou lappen, zeker omdat het over een complex plan gaat, met erg veel actoren.

L'intention d'un plan de RIE, qui est tout à fait évidente ici, est que le grand public puisse également formuler des commentaires en plus de ceux des municipalités et des autres parties prenantes, par exemple, qui doivent ensuite être inclus dans le processus en tant que lignes directrices dans la RIE.
La Convention d'Aarhus des Nations Unies, mais aussi la Convention d'Espoo des Nations Unies dans le cas de nuisances transfrontalières, le prescrivent, tout comme, bien sûr, la législation européenne EIR elle-même.
À Maastricht, les "Recommandations de Maastricht sur la promotion de la participation effective du public au processus décisionnel en matière d'environnement" ont été élaborées. En ce qui concerne ces traités des Nations unies, elles indiquent très clairement comment le public doit être impliqué dans les projets et plans de ce type, qui peuvent avoir un impact majeur sur l'environnement et la santé.
Il serait regrettable que toute cette législation soit effectivement ignorée à quelques kilomètres de là, certainement parce que nous avons affaire à un plan complexe impliquant de très nombreux acteurs.
Le gouvernement a développé une approche de processus spécifique pour réaliser des projets complexes de ce type dans un délai acceptable et avec un soutien maximal.Dus first things first:   Het stappenplan conform de vereisten van goed bestuur en de mer-wetgeving:

1) Eerst het wettelijk kader (Vlarem) vervangen of aanpassen aan de huidige ernstige problematiek rond zeer hoge windturbines, zodat dit een passende basis vormt waaraan een MER juridisch opgehangen kan worden (waarin dus  alle  aspecten van de schadelijke emissies van de huidige generatie industriële windturbines vervat zijn). 
Om wijziginen aan Vlarem te kunnen aanbrengen zal men wel eerst binnen een aparte plan-MER de milieurisico's van die veranderende wetgeving moeten onderzoeken, voordat die dan in het parlement goedgekeurd mag  worden.

2) Dan een strategische plan-MER uitvoeren voor het beoogde gebied, met de benodigde voorafgaande onderzoeken aan weerszijden van de gewestgrens, dat geënt zal zijn op die dan inmiddels wettige en dan hopelijk deugdelijke wetgeving.  
Dit dient te gebeuren na een zowel passieve als actieve informatiecampagne van de overheid, de burger dient dus actief betrokken te worden in de planvorming vanaf een pril stadium op een moment dat alle opties nog open liggen en zijn medebeslissingsrecht moet tevens praktisch gestalte krijgen, dus alle neuzen dezelfde kant op (Verdrag van Aarhus).

3) En pas dan kan men zien waar eventueel welke windturbines potentieel wettig vergund kunnen worden, zónder een gevaar te betekenen voor het plaatselijke milieu, de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier, wat de conclusie gaat zijn van een strategische, complexe plan-MER voor het gehele gebied.

4) Op basis daarvan zullen omgevingsvergunningen voor windturbines eventueel aangevraagd kunnen worden.  De omwonenden kunnen daar hun eventueel bezwaar op formuleren, binnen de 30 dagen looptijd van het openbaar onderzoek.  Waarna de vergunnende overheid uiteindelijk mag beslissen op basis van onderbouwde feiten, geen buikgevoel. 
Zijn er tijdig nog steekhoudende bezwaren geformuleerd, ook over de kwaliteit van de gevolgde procedure, dan kan men eventueel in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Alleen door het volgen van de juiste door ook de Europese wetgeving en door internationale verdrage bepaalde werkwijzen wordt de kans verkleind dat er op dat niveau nog (vaak langdurige) rechtszaken zullen gevoerd worden.


Commençons par le commencement, First Thing first: le plan par étapes, conformément aux exigences de la bonne gouvernance et de la législation sur l'EIE :

1) Tout d'abord, remplacer ou adapter le cadre juridique (Vlarem) aux graves problèmes actuels concernant les éoliennes de très grande taille, afin qu'il constitue une base appropriée sur laquelle une EIE peut être légalement fondée (qui inclut donc tous les aspects des émissions nocives de la génération actuelle d'éoliennes industrielles).
Pour pouvoir apporter des changements à Vlarem, les risques environnementaux de cette législation changeante doivent d'abord être examinés dans le cadre d'un plan EIR distinct, avant de pouvoir être approuvés par le Parlement.

2) Réaliser ensuite un plan stratégique de RIE pour la zone visée, avec les études préliminaires nécessaires de part et d'autre de la frontière régionale, qui sera greffé sur la législation alors légale et, espérons-le, solide.  
Le citoyen devrait être impliqué activement dans le processus de planification à un stade précoce, à un moment où toutes les options sont encore ouvertes, et son droit de codécision devrait également être concrétisé, afin que tous les nez soient dans la même direction (convention d'Aarhus).

3) Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de voir où les éoliennes peuvent potentiellement être autorisées légalement, sans mettre en danger l'environnement local, le cadre de vie et la santé des hommes et des animaux, ce qui sera la conclusion d'une EIE stratégique et complexe pour l'ensemble de la zone.

4) Sur cette base, des demandes de permis de construire pour des éoliennes peuvent être faites.  Les riverains pourront formuler leurs éventuelles objections dans le délai de 30 jours de l'enquête publique.  Après quoi, l'autorité chargée de délivrer les autorisations peut prendre la décision finale en se fondant sur des faits avérés, et non sur des impressions.
Si des objections valables sont formulées à temps, également en ce qui concerne la qualité de la procédure suivie, un recours peut être introduit auprès du Conseil des litiges relatifs aux permis.

Ce n'est qu'en suivant les méthodes de travail correctes, également déterminées par la législation européenne et les accords internationaux, que l'on réduira les chances que des affaires juridiques (souvent longues) soient menées à ce niveau.Bestand

Schriftelijke vragen van de parlementsvoorzitter dhr. Jan Peumans aan minister Koen van den Heuvel over de (on)wettige Vlarem-wetgeving, een moratorium en of men zo wel verder kan met het vergunnen.

Bestand Downloaden
Bestand

de beslissing van de Limburgse Deputatie voor Riemst

Bestand Downloaden
Bestand

de beslissing van de Limburgse Deputatie voor Tongeren

Bestand Downloaden
Bestand

Laatste bezwaarschrift tegen 2 windmolens in Millen van Limburg Windt op een paar honderd meter afstand tussen de E313 en het dorp, Elderenweg, Genendries, Zevenbunderstraat, Sluizerweg, Oude Steenstraat, Tripelenweg, Langstraat, Tongersesteenweg, Elst, Millerdries, Billerweg, Millerdries en omgeving.

Bestand downloaden
image-261270-belang.w640.jpg
Artikel in het Belang van Limburg van maandag 27 augustus


NIEUWS:
ACTUALITÉS :

Vijf nieuwe windturbines bij Glons zijn vergund en met de bouw is begonnen.  De vraag is nog of ook deze uitgerust moeten gaan worden met op de rotorbladen meedraaiende rode lichten (zie achtergrondfoto) , dat geldt overigens voor alle windturbines ten zuiden van de steenweg Tongeren/Riemst.

Ook vijf windturbines in de buurt van Vreren, bij Paife, op gerondgebied van Juprelle blijken nu vergund.

De gemeente Bassenge maakte ook een gefundeerd bezwaar tegen de windturbines van Limburg Windt in Millen/Riemst.

Voor bijkomende 13 windturbines van Limburg Wind(t) onder Tongeren-Oost is er half mei 2020 een besloten MER-bespreking geweest, wat tegen de MER-wetgeving ingaat.
Deze windturbines bevinden zich tussen Tongeren en Millen/Riemst.

Bij de werkzaamheden voor het nieuwe deel van industrieterrein Tongeren-Oost zijn de beschermde dassenburchten vernield, ondanks afspraken daarover om die te beschermen. Heel grote dassenburchten en holle wegen richting de Jekervallei zijn door Elicio vernietigd bij Wonck.

De burgemeester van Riemst, dhr. Mark Vos zegt in de krant dat men de turbines steeds per 1, 2 of 3 aanvraagt om de Milieu Effect Rapportage-wetgeving  te omzeilen die ervoor zou zorgen dat er eerst onderzoek gedaan wordt om de aanwezige risico's in kaart te brengen. 
Indien u het ook geen goed plan vindt om die tientallen 200m hoge windturbines zo dicht naast de dorpen te zien, dan is het van belang dat u protesteert, bij élke aanvraag voor steeds een paar molens, later kan dat niet meer. 

Cinq nouvelles éoliennes près de Glons ont été autorisées et leur construction a commencé.  Reste à savoir si celles-ci seront également équipées de feux rouges rotatifs sur les pales du rotor (voir photo de fond), comme c'est le cas pour toutes les éoliennes situées au sud de l'autoroute Tongres/Riemst.

Par ailleurs, cinq éoliennes situées dans le quartier de Vreren, près de Paife, sur la zone de Juprelle, ont maintenant été autorisées.
La commune de Bassenge a également déposé une objection fondée contre les éoliennes de Limburg Windt à Millen/Riemst.

Pour les 13 éoliennes supplémentaires de Limburg Wind(t) à Tongres-Oost, une discussion fermée sur le MER a eu lieu à la mi-mai 2020, ce qui va à l'encontre de la législation sur le MER.
Ces éoliennes sont situées entre Tongres et Millen/Riemst.


Pendant les travaux de la nouvelle partie du site industriel de Tongeren-Oost, les zones protégées des blaireaux ont été détruites, malgré les accords passés pour les protéger. De très grandes colonies de blaireaux et des chemins creux vers la vallée de Jeker ont été détruits par Elicio près de Wonck.

Le maire de Riemst, M. Mark Vos, déclare dans le journal que les turbines sont toujours demandées par 1, 2 ou 3 afin de contourner la législation sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement qui garantirait que des recherches soient d'abord effectuées pour déterminer les risques présents.
Si vous n'aimez pas l'idée de ces dizaines d'éoliennes de 200 m de haut si près des villages, alors il est important que vous protestiez, à chaque demande de quelques éoliennes, plus tard cela ne sera plus possible.DE PLANNEN EN UW EVENTUELE KLACHTEN DAAROVER:

Waar woont u op de kaart.., en woont u daar graag?
Zoniet dan kunt een dat laten weten aan de Vlaamse Ombudsman
Daar kunt u met uw concrete klachten over de huidige plannen of overlast terecht.


U kunt mailen of faxen:
info@vlaamseombudsdienst.be


EERDERE BEZWAARSCHRIFTEN:


Bestand

Bezwaarschrift Ketsingen-'s Herenelderen. Dit bezwaarschrift is als modelbezwaarschrift te gebruiken ook voor andere aanvragen

Bestand Downloaden
Bestand

KORT BEZWAARSCHRIFT windturbine ELICIO Windpark Tongeren-Riemst (Tongeren-Oost)

download kort bezwaarschrift in PDF
Bestand

LANG BEZWAARSCHRIFT windturbine ELICIO Windpark Tongeren-Riemst (Tongeren-Oost)

download lang bezwaarschrift in PDF
image-230719-windturbines_vanuit_peperstraat_Millen_richting_Tongeren-Oost.w640.jpgHET OPENBAAR ONDERZOEK:
L'ENQUÊTE PUBLIQUE :

Het openbaar onderzoek is steeds de mogelijkheid voor de burger om bezwaar in te dienen, wat betekent dat als men denkt in de toekomst mogelijk overlast te kunnen gaan ondervinden, op welk gebied dan ook, dan is dat het moment om uw bezwaar in te dienen bij de gemeente.
Het is belangrijk om dat voor het einde van de bezwaartermijn te doen, omdat het later niet meer mogelijk is.

Alle valabele argumenten die u nu in een bezwaarschrift vermeldt kunt u ook later in een eventuele procedure aanwenden.
Andersom is het ook zo dat wanneer u nu niet díe zaken aanhaalt waar u later eventueel direct of indirect overlast van kan gaan ondervinden, dan kunt u die later niet meer als argument gebruiken.

Klachten over overlast blijken zeer moeilijk als de windturbines er eenmaal staan.

L'enquête publique est toujours l'occasion pour les citoyens de formuler une objection, ce qui signifie que si vous pensez que vous pourriez subir des nuisances à l'avenir, dans quelque domaine que ce soit, c'est le moment de formuler votre objection auprès de la municipalité.
Il est important de le faire avant la fin de la période d'objection, car il n'est pas possible de le faire plus tard.

Tous les arguments valables que vous mentionnez maintenant dans une objection, vous pouvez également les utiliser plus tard dans une éventuelle procédure.
En revanche, si vous ne mentionnez pas les sujets qui peuvent vous causer des nuisances directes ou indirectes plus tard, vous ne pourrez pas les utiliser comme argument par la suite.

Les plaintes concernant les nuisances s'avèrent très difficiles une fois que les éoliennes sont là.
(Voir les informations sur ce site concernant la nouvelle législation, qui limite fortement vos possibilités).WAAROM BEZWAAR:
POURQUOI OBJET :

Een erg goede reden om nu wél de moeite te nemen om bezwaar te maken is dat de vergunning mogelijk de weg vrijmaakt voor nog tientallen windturbines eveneens gelegen tussen Tongeren, Riemst (Juprelle en Bassenge), die we samen maar voor het gemak Windpark Tongeren-Riemst gaan noemen, mogelijk het grootste onshore-windpark van België?

De plannen waren al vele jaren bekend bij de Provincie Limburg en het Vlaams Gewest, maar niet bij de burgers wiens leefomgeving rond het Windpark Tongeren Riemst, mogelijk ernstig aangetast zal worden.

Het is daarom dat wanneer u nu geen bezwaar maakt men vrijwel ongestoord de in het totaal ongeveer 80 windturbines kan gaan vergunnen. 
En dat is vreemd, want men ontduikt stelselmatig de eigen wetgeving, die van Europa en de Verenigde Naties

Men had, omdat dit plan niet over steeds drie, maar over misschien meer dan vijftig, 200m hoge windturbines gaat, eerst de omwonenden breed moeten informeren, met hen om tafel moeten gaan zitten en hen medebeslissingsrecht moeten geven, dat is allemaal niet gebeurd.

Verder had men moeten gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de mens en de omgeving van het gehele plan, binnen een Milieu Effect Rapportage, Plan-MER of MER-plan.
Dan zou men vooraf exact hebben geweten wat de mogelijke gevolgen voor de omwonenden gaan zijn op het gebied van gezondheidsrisico's, overlast door slagschaduw van de constant bewegende wieken, geluidsoverlast, bijbehorend slaapgebrek, gevaar voor instorting van de mergelgrotten door seismische trillingen afkomstig van windturbines, waardevermindering van het onroerend goed, nadelige effecten op de natuur, het uitzicht, het toerisme, het imago van de streek (landelijk of industriëel), het vee, uw huisdieren etc..

Men kan niet blijven beweren dat  zonder voorafgaand onderzoek  steeds drie turbines geen nadelig effect zullen geven en dat men er op die manier ook vele tientallen turbines  in hetzelfde gebied kan gaan bouwen terwijl voor meer dan vier er al zo'n grootschalig MER onderzoek verplicht is te doen door Europa, de V.N. én de eigen wetgeving.

De bevolking wordt door de overheid buitenspelgezet maar in dit geval de Limburgers kunnen zich nu verweren door middel van een bezwaarschrift om hun leefomgeving, gezondheid, bezit en de kwaliteit van leven voor de toekomst veilig te stellen.
Het is mogelijk nu of nooit.

Une très bonne raison de prendre la peine de s'opposer maintenant est que le permis ouvre peut-être la voie à des dizaines d'éoliennes également situées entre Tongres et Riemst (Juprelle et Bassenge), que nous appellerons ensemble par commodité Windpark Tongeren-Riemst, peut-être le plus grand parc éolien terrestre de Belgique ?

La province du Limbourg et la région flamande sont au courant de ces projets depuis de nombreuses années, mais pas les citoyens dont le cadre de vie risque d'être gravement affecté par le parc éolien de Tongeren-Riemst.

C'est pourquoi, si vous ne vous opposez pas maintenant, le permis pour le total d'environ 80 éoliennes peut être accordé presque sans aucun problème.
Et c'est étrange, car ils se soustraient systématiquement à leur propre législation, à celle de l'Europe et des Nations unies.

Étant donné que ce plan ne concerne pas seulement trois, mais peut-être plus de cinquante éoliennes de 200 mètres de haut, les résidents locaux auraient dû être informés de manière exhaustive, consultés et disposer d'un droit de codécision, mais ils ne l'ont pas été.

En outre, les conséquences de l'ensemble du plan sur les personnes et l'environnement auraient dû être examinées dans le cadre d'une évaluation des incidences sur l'environnement, d'un plan-MER ou d'un plan MER.
Dans ce cas, nous aurions su à l'avance quelles seraient exactement les conséquences possibles pour les habitants du quartier en termes de risques sanitaires, de nuisances dues à l'ombre portée des voiles en mouvement constant, de pollution sonore, de privation de sommeil associée, de risque d'effondrement des grottes marneuses dû aux vibrations sismiques provoquées par les éoliennes, de perte de valeur des biens immobiliers, d'effets négatifs sur la nature, la vue, le tourisme, l'image de la région (rurale ou industrielle), le bétail, vos animaux domestiques, etc.


On ne peut pas continuer à prétendre que, sans recherche préalable, trois turbines n'auront aucun effet négatif et que plusieurs dizaines de turbines peuvent être construites dans la même zone, alors que plus de quatre recherches MER à grande échelle sont exigées par l'Europe, les Nations unies et sa propre législation.

La population est mise à l'écart par le gouvernement, mais dans le cas présent, les Limbourgeois peuvent désormais se défendre au moyen d'un avis d'opposition afin de préserver leur environnement, leur santé, leurs biens et leur qualité de vie pour l'avenir.
C'est peut-être maintenant ou jamais.WAAR VINDT U DE DOSSIERS?
OÙ TROUVEZ-VOUS LES FICHIERS ?

Bij de gemeente, in het kader van een openbaar onderzoek bestaat de wettelijke verplichting u alle dossiers te tonen en indien dit op papier binnen een redelijke tijdsduur niet mogelijk is omdat het over zeer dikke dossiers gaat dient men die ook digitaal te leveren op verzoek.
Het is namelijk de opdracht van de overheid de burger op een redelijke wijze kennins te kunnen laten nemen van die relevante milieuinformatie, men moet die op verzoek op alle mogelijke dragers aanleveren. De dossier worden in Vlaanderen meestal slechts gedeeltelijk getoond, dit is tegen de wet, men beroept zich vaak op het auteursrecht, maar dat is qua design van een windpark niet relevant.

Het OMGEVINGSLOKET is de plek waar u de dossiers ook moet kunnen inkijken, al functioneert het moeizaam of niet en zijn de dossiers vaak niet aanwezig of verre van compleet.  De belangrijkste informatie laat men systematisch weg (zogenaamd om die auteursrechten te beschermen) om het de burger lastig te maken om een gefundeerd bezwaarschrift te schrijven, gefaciliteerd door de overheid dus.
verder gebruikt men codenamen als tietels voor de dossiers, dus niet de vermeldig 'windpart'o.i.d., ook dit doet men om de burger te misleiden en hem niet de kans te bieden zicht te informeren en een eventueel bezwaar te maken.

Dans le cadre d'une enquête publique, la municipalité a l'obligation légale de vous montrer tous les dossiers et, si cela n'est pas possible sur papier dans un délai raisonnable parce que les dossiers sont très épais, ils doivent également être fournis sous forme numérique sur demande.
Il incombe au gouvernement de permettre aux citoyens de prendre connaissance des informations environnementales pertinentes de manière raisonnable, et ces informations doivent être fournies sur demande sur tous les supports possibles. En Flandre, les dossiers ne sont généralement que partiellement exposés, ce qui est contraire à la loi.Vul op het omgevingsloket in de balk Tongeren  in om de dossiers voor Tongeren te kunnen vinden, andere zoekwoorden zoals windmolen werken meestal niet  (men wil niet gemakkelijk gevonden worden).
Lien vers l'Office de l'environnement
Remplissez la barre Tongeren sur le compteur d'environnement pour trouver les fichiers pour Tongeren, d'autres mots de recherche tels que moulin à vent ne fonctionnent généralement pas (ils ne veulent pas être trouvés facilement).

Un avertissement aux propriétaires fonciers, qui feraient mieux de s'unir pour être plus forts ensemble.
image-222499-hbvl_1_wptr.w640.JPG
Artikel het belang van Limburg maandsg19 februari
image-222625-Ronddraaiende_lichten_vermelding_dossier.w640.jpg
De 200m hoge windturbines van het Windpark Tongeren-Riemst bevinden zich in een gebied 'categorie E', dus als bebakening: ronddraaiende lichten aan de wieken? Dat wordt pas beslist na de vergunning door de luchtvaart autoriteiten, vanwege luchthaven Luik
image-222293-belang_trillingen.jpg
De gemeente Riemst vraagt aan de minister een seismologisch onderzoek vooraleer er nog windturbines in de streek vergund worden, die studie zou deel moeten uitmaken van een uitgebreide MER-studie voor Windpark Tongeren-Riemst
image-222295-WT_in_Riemst_domineren_en_vernietigen_Limburgs_landschap,kl.w640.jpg
Deze 200m hoge industriële windmolens bij Herderen-Riemst domineren niet alleen de zondagse wandeling en het eens landelijke landschap volledig, het plan is 80 stuks tot 230m hoge windturbines op een paar vierkante kilometer.