Deze belangrijke brief is vanuit het burgerplatform asbl Vent de Raison / Wind met Redelijkheid verstuurd aan de verantwoordelijke Ministers voor gezondheid:
Cette lettre importante a été envoyée par la plate-forme de citoyens asbl Vent de Raison / Wind met Redelijkheid aux ministres responsables de la santé :

Bestand

Open brief aan de Ministers verantwoordelijk voor de volksgezondheid

Bestand Downloaden
Bestand

lettre ouverte à l'attention des ministres de la santé publique

Bestand Downloaden


Gezondheidsrisico's, minimumafstanden tot de bewoning en een achterhaalde wetgeving
Risques sanitaires, distances minimales d'habitation et législation obsolète


De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, bracht recent een nieuw rapport uit waarin een opvallende waarschuwing voor de risico's van windturbinegeluid.
Men stelt dat windturbines schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden.  De niveaus waar windturbinegeluid volgens de WHO onder moeten blijven worden in Vlaanderen structureel overschreden, Vlarem blijkt als wetgeving ongeschikt om omwonenden de passende bescherming te bieden.

De nadruk in het rapport wordt gelegd op de cumulatie van lawaai, men moet het lawaai dat men ervaart bij elkaar gaan optellen en ook duidelijk, liefst dagelijks, stille rustperiodes voorzien.
Het is belangrijk dat dit vooral thuis mogelijk is.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment publié un nouveau rapport dans lequel elle lance un avertissement frappant sur les risques liés au bruit des éoliennes.
Il est indiqué que les éoliennes sont nuisibles à la santé des riverains.  Les niveaux sous lesquels le bruit des éoliennes doit rester selon l'OMS sont structurellement dépassés en Flandre, Vlarem apparaît comme une législation inadéquate pour offrir aux riverains la protection appropriée.
Le rapport met l'accent sur le cumul des bruits ; les bruits subis doivent être additionnés et des périodes de repos claires, de préférence quotidiennes, doivent être prévues.
Il est important que cela soit possible, surtout à la maison.

De 45 dB(A) Lden norm uit het WHO-rapport  is geenszins vergelijkbaar met de maximale grensnormen binnen Vlarem, bijvoorbeeld 55 of 60dB(A) rond industriegebied en 43dB(A) overdag in woongebieden, omdat de verschillende berekeningswijzen helemaal niets met elkaar te maken hebben.
In de pers werden wat dit betreft recent structurele beoordelingsfouten gemaakt door verdedigers van windenergie . De opgeworpen argumenten zijn daarmee irrelevant en dus naar de prullenbak te verwijzen.  Dit is niet alleen voor leken dusdanig complexe materie zodat het erg riskant is om zomaar wat te 'poneren'.
De stelling als zou de Vlarem wetgeving strenger zijn dan de voorlopige norm van de WHO is pertinent incorrect. We verwijzen naar de nota: 'De Ernstige Tekortkomingen van Vlarem' waarin exact staat beschreven waarom de Vlaremnormen conflicteren met de 'eisen' van de WHO.

La norme de 45 dB(A) Lden du rapport de l'OMS n'est en aucun cas comparable aux normes de limite maximale à Vlarem, par exemple 55 ou 60dB(A) autour des zones industrielles et 43dB(A) pendant la journée dans les zones résidentielles, car les différentes méthodes de calcul n'ont absolument rien à voir entre elles.
Dans la presse, les défenseurs de l'énergie éolienne ont récemment commis des erreurs d'appréciation structurelles à cet égard. Les arguments avancés ne sont donc pas pertinents et doivent être rejetés.  Il ne s'agit pas seulement pour les profanes d'une question si complexe qu'il est très risqué de simplement "postuler" quelque chose.
L'affirmation selon laquelle la législation Vlarem est plus stricte que la norme provisoire de l'OMS est incorrecte. Nous vous renvoyons à la note : "Les graves lacunes de Vlarem" dans laquelle sont décrites exactement les raisons pour lesquelles les normes de Vlarem sont en contradiction avec les "exigences" de l'OMS.

ZORG & GEZONDHEID


Gezondheid en windmolens

"In 2013 publiceerde de Belgische Hoge Gezondheidsraad een wetenschappelijk beleidsadviesrapport (3 april 2013) over de impact van windturbines in woongebieden op de gezondheid van omwonenden.

De Raad komt op basis van een overzicht van de wetenschappelijke literatuur en bijkomende publicaties tot de volgende conclusie:

'Het is onwaarschijnlijk dat moderne windturbines behalve hinder en eventueel slaapverstoring een directe weerslag hebben op de gezondheid en het welzijn.
Zowel hinder als slaapverstoring kunnen echter bovenmatig stress veroorzaken, wat op zijn beurt negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de betroffen personen.'

Met vriendelijke groeten,

Jo Vandeurzen

Vlaams minister van Welzijn , Volksgezondheid en Gezin"In bovenstaande brief zegt de minister dat windmolens naast stress en slaapverstoring indirect dus ook gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.
Dat is een heel ander geluid dan wat men op info-momenten (of in de pers) doorgaans hoort over windturbines in buurten waar ze gepland worden en waar windmolens steevast met koelkasten vergeleken worden wat betreft de mogelijke geluidsoverlast.
De meeste mensen willen overigens ook liever geen koelkast op hun slaapkamer of een blaffende hond in hun tuin van de buren...

Santé et éoliennes
"En 2013, le Conseil supérieur de la santé belge a publié un avis de politique scientifique (3 avril 2013) concernant l'impact des éoliennes dans les zones résidentielles sur la santé des résidents à proximité.
Sur la base d'un examen de la littérature scientifique et de publications supplémentaires, le Conseil conclut comme suit :
Il est peu probable que les éoliennes modernes aient un impact direct sur la santé et le bien-être, en plus de la gêne et éventuellement des troubles du sommeil.
Cependant, la gêne et les troubles du sommeil peuvent tous deux provoquer un stress excessif, qui peut à son tour avoir des conséquences négatives sur la santé et le bien-être des personnes concernées".
Cordialement,
Jo Vandeurzen
Ministre flamand du bien-être, de la santé publique et de la famille".

Dans la lettre susmentionnée, le ministre affirme que les éoliennes peuvent indirectement causer des problèmes de santé, en plus du stress et des troubles du sommeil.
C'est un son complètement différent de celui que l'on entend dans les moments d'information (ou dans la presse) sur les éoliennes dans les quartiers où elles sont prévues et où les éoliennes sont invariablement comparées à des réfrigérateurs en ce qui concerne les éventuelles nuisances sonores.
D'ailleurs, la plupart des gens préfèrent ne pas avoir un réfrigérateur dans leur chambre à coucher ou un chien qui aboie dans leur jardin à cause des voisins...DE MOGELIJKE GEZONDHEIDSRISICO'S:
LES RISQUES ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ :

Het probleem van de repetitive (amplitude-modulerende), zeer lage, dus meestal zelfs onhoorbare tonen die de grote windturbines voortbrengen is dat die zich over grote afstanden verplaatsen.

Tot op één of twee kilometer rond windturbines kunnen mensen zelfs in huis met de ramen dicht blootgesteld worden aan een in de praktijk te hoge dosis pulserend infrageluid.  Afhankelijk van het toerental van de turbine en de plaatsing en vorm van de woning.

Dat infrageluid is niets nieuws, het komt in de natuur ook voor (de branding, watervallen en aardbevingen), maar dat vormt meestal geen probleem.

Het probleem voor mens en dier ontstaat pas wanneer die infrageluid trillingen met een zeer lage frequentie eerder repetitief voorkomen.
Elke keer dat er een wiek de mast passeert wordt er een drukgolf geproduceerd, dat is een erg lage toon of trilling, die zich ongeveer om de seconde herhaalt. In een windpark vind een cumulatie daarvan plaats.

Het gaat niet zo zeer over hoe hard dat die lage trillingen zijn maar wél om het feit dat het een zich steeds herhalend geluid is (zoals bijvoorbeeld een irritante lekkende kraan).

Dit verstoort o.m. de cortisol-spiegel in het bloed en triggert het -ik-moet-opstaan-gevoel- , dat is niet handig wanneer je nog moet inslapen.
Dat zorgt ervoor dat we tijdens onze slaap in de 'waakstand' blijven, daardoor komen we niet in onze noodzakelijke diepe slaap terecht, zolang de windturbines in de buurt draaien.

Dus rust men in de buurt van windturbineparken mogelijk niet goed uit en dat resulteert in een potentiëel chronisch slaapgebrek.
Daarvoor gevoelige personen, die licht slapen en bij wie het ingebouwde 'alarmsysteem' juist goed werkt hebben de meeste last, vooral ook jonge kinderen en ouderen.

Langdurend slaapgebrek op zijn beurt kan veel verschillende gezondheidsklachten en concentratieproblemen veroorzaken.
Ook een burnout kan daar mee te maken hebben.

Verder hebben die trillingen een effect op het evenwichtsoorgaan en kunnen ze bij sommigen duizeligheid, misselijkheid, tinnitus (oorsuizen) en hoofdpijn veroorzaken.
Verhoogde risico' op cardio-vasculaire klachten is ook gedetailleerd gerapporteerd in internationale gezondheidsstudies uitgevoerd rond windparken bij mensen die te dichtbij wonen.

Natuurlijk zal niet iedereen problemen ervaren of weten waar een nieuwe klacht precies vandaan komt.
Regelmatig zijn de klachten over als men een tijdje van huis gaat. Dat bewijst veel en daar betaan zeer overtuigende getuigenissen van.

Zeer grote windturbines zijn hier in België een nieuw fenomeen. Nader onafhankelijk onderzoek is dus hard nodig voordat gewone mensen ongewild blootgesteld worden aan een verplicht grootschalig gezondheidsexperiment, waar men niet eens voor gewaarschuwd is.

(Deze gegevens zijn afkomstig uit vele recente internationale wetenschappelijke studies en getuigenissen en zijn onder andere bevestigd in een uitspraak van het Australisch Hof van Beroep (AAT) te Adelaide in 2017 en het nieuwe rapport van de WHO)

Le problème des sons répétitifs (modulation d'amplitude), très faibles et donc généralement inaudibles, produits par les grandes éoliennes est qu'ils se propagent sur de grandes distances.
Jusqu'à un ou deux kilomètres autour des éoliennes, les gens peuvent être exposés à une dose d'infrasons pulsés, même à l'intérieur de leur maison, fenêtres fermées.  Cela dépend de la vitesse de l'éolienne ainsi que de l'emplacement et de la forme de la maison.
Ces infrasons ne sont pas nouveaux ; ils se produisent également dans la nature (le surf, les chutes d'eau et les tremblements de terre), mais ce n'est généralement pas un problème.
Le problème pour les humains et les animaux ne se pose que lorsque ces vibrations infrasonores de très basse fréquence se produisent de manière assez répétitive.
Chaque fois qu'une lame passe devant le mât, une onde de pression est produite, c'est-à-dire un son ou une vibration très faible, qui se répète environ toutes les secondes. Dans un parc éolien, ce phénomène est cumulatif.
Ce n'est pas tant l'intensité des vibrations faibles que le fait qu'il s'agisse d'un son répété en permanence (comme un robinet qui fuit, par exemple).
Cela perturbe le niveau de cortisol dans le sang et déclenche la sensation "je dois me lever", ce qui n'est pas utile lorsque vous devez encore vous endormir.
Nous restons donc en "mode éveil" pendant notre sommeil, ce qui nous empêche d'atteindre le sommeil profond dont nous avons besoin tant que les éoliennes fonctionnent à proximité.
Les personnes vivant à proximité de parcs éoliens risquent donc de ne pas bien se reposer, ce qui peut entraîner un manque de sommeil chronique.
Les personnes sensibles à ce phénomène, qui ont un sommeil léger et dont le "système d'alarme" intégré fonctionne parfaitement, sont les plus touchées, notamment les jeunes enfants et les personnes âgées.
Le manque de sommeil à long terme peut à son tour provoquer de nombreux problèmes de santé et de concentration.
L'épuisement professionnel peut également être un facteur.
De plus, ces vibrations ont un effet sur l'organe de l'équilibre et peuvent provoquer des vertiges, des nausées, des acouphènes (bourdonnements d'oreilles) et des maux de tête pour certains.
Un "risque accru" de problèmes cardio-vasculaires a également été rapporté en détail dans des études sanitaires internationales menées autour des parcs éoliens chez les personnes vivant trop près.
Bien sûr, tout le monde ne rencontrera pas de problèmes ou ne saura pas exactement d'où vient une nouvelle plainte.
Souvent, les plaintes disparaissent lorsque les personnes quittent leur domicile pendant un certain temps. Il existe de nombreuses preuves de cela et des témoignages très convaincants.

Les très grandes éoliennes sont un phénomène nouveau ici en Belgique. D'autres recherches indépendantes sont donc absolument nécessaires avant que les citoyens ordinaires ne soient involontairement exposés à une expérience sanitaire obligatoire à grande échelle, pour laquelle ils n'ont même pas été avertis.
(Ces données proviennent de nombreuses études scientifiques et témoignages internationaux récents et ont été confirmées, entre autres, dans un jugement de 2017 de la Cour d'appel australienne (AAT) d'Adélaïde et dans le nouveau rapport de l'OMS).

In een grote Deense studie die nog lopende is houdt men rekening met de volgende risico's op lange termijn:

verhoogd risico op diabetes bij langdurige blootstelling

verhoogd gebruik van anti-depressiva

verhoogd gebruik van bloeddruk-verlagende middelen

verhoogd gebruik van slaapmiddelen

verhoogde kans op vroeggeboorte of te laag geboorte gewicht 


Is het dus verantwoord en van deze tijd dat de overheid de bevolking ongewild blootstelt aan een grootschalig  'medisch experiment'  en men daarover zelfs niet vooraf communiceert met haar burgers?
De bewijzen dat windturbines géén risico vormen voor omwonenden liggen niet op tafel. Wel zijn er steeds meer studies en specialisten die  waarschuwen:

Une vaste étude danoise, toujours en cours, prend en compte les risques à long terme suivants :
risque accru de diabète en cas d'exposition prolongée
utilisation accrue d'antidépresseurs
utilisation accrue d'anti-hypertenseurs
utilisation accrue de somnifères
risque accru de naissance prématurée ou de faible poids à la naissance

Est-il donc responsable et approprié que le gouvernement expose involontairement la population à une "expérience médicale" à grande échelle sans même communiquer avec le public au préalable ?
Rien ne prouve que les éoliennes ne présentent aucun risque pour les riverains. Cependant, de plus en plus d'études et de spécialistes lancent des avertissements :

'Toepassing voorzorgsbeginsel en beter onderzoek zijn nodig'
Een duidelijk artikel door een huisarts wat inzicht geeft over de risico's van windturbinegeluid.

Bestand

Windmolens maken wel degelijk ziek

Bestand Downloaden


Op de website gezondheid.be vonden we een goed artikel dat verschillende meningen laat horen over de risico's van het plaatsen van windturbines in Vlaanderen.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
16, RUE BONAPARTE - 75272
PARIS CEDEX 06 TÉL : 01 42 34 57 70 - FAX : 01 40 46 87 55
www.academie-medecine.fr
Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie.

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 9 mai 2017, a adopté le texte de ce rapport avec 92 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.


Uit bovenstaand rapport concludeert men dat een minimumafstand van 1.500 meter aangewezen is om de gezondheidsrisico's voor omwonenden tot op een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken.

Alleen in Vlaanderen staan ze soms op 150 meter of minder van de huizen.
Dat is volkomen respectloos naar de omwonenden.
Volgens internationale actuele standaarden is dat dus minimaal 10 maal te dichtbij.

In Wallonië is de actiegroep 'Eoliennes a tout prix' naar het Europees Hof gestapt en heeft daar haar zaak tegen de Waalse Regering gewonnen.
De definitieve uitspraak van het Hof in 2017 luidde dat alle onder de Waalse onwettig versoepelde 'Vlarem'-wetgeving' gebouwde windturbines binnen drie jaar afgebroken moeten worden. De wetgeving is vernietigd door de Raad van State omdat men voorafgaandelijk geen Milieu Efect Rapportage had uitgevoerd en er dus nooit onderzocht is wat het milieueffect van de wetgeving zou zijn.

Ook de Vlarem-wetgeving in Vlaanderen is waarschijnlijk op een gelijkaardige manier onwettig tot stand gekomen maar wordt hier nu nog steeds gehanteerd.
De vorige regering heeft een voorstel decreet 'Bestemmingsneutraliteit Hernieuwbare Energie' door de regering goedgekeurd waar vooraf mogelijk ook geen verplichte MER is uitgevoerd...

In Frankrijk heeft dit jaar de Raad van State eveneens de windplannen onwettig verklaard vanwege geen voorafgaandelijke MER, nu in vrijwel alle arrondissementen.

Polen en Finland hanteert een minimumafstand tot bewoning van 10 maal de hoogte.

In Duitsland is de wetgeving op de schop omdat uit een recente studie bleek dat windturbines twee keer zo ver van de bewoning verwijderd moet blijven om aan de wettelijke normen te kunnen voldoen Duizenden vergunningen moeten herbekeken worden, en windturbines 's nachts stilgezet en overdag vertraagd worden. Angela Merkel heeft recent besloten de minimumafstand te verhogen naar minstens  één kilometer.

In Beieren een deelstaat van Duitsland geldt de 10 maal de hoogte regeling die door de politiek is tot stand gekomen is  als aanvaardbaar compromis tussen de windsector en de burgers. (Dat betekent 2km bij een 200m hoge turbine.)

Wanneer uw huis in Denemarken op minder dan 6 maal de tiphoogte staat van een windturbine (200m x6 = 1,2km) dan heeft u een punt bij de rechter en bepaalt de makelaar aan de hand van marktprijzen de schadevergoeding die de exploitant aan u moet betalen, bij de wet geregeld.

In Engeland zou men gestopt zijn met het vergunnen van windmolens op land? de subsidies zouden gestopt zijn in Spanje

In verschillende staten van Amerika en Canada hanteert men afstanden tot 3 à 4 km, uit veiligheid.

In Australië heeft het Hof van Administratief Beroep in 2018 uitgesproken dat de geluidshinder van windturbines: 
"A plausible pathway to disease"  is.
Dat wil zeggen dat het aannemelijk is dat bepaalde personen er ziek van worden. 
Windturbines in Australië staan zoals in de meeste landen op meer dan een kilometer van de bewoning.

Australia's Administrative Appeals Tribunal is verder van mening dat: "Everyone of those guidelines is premised on an acoustic nonsense and, therefore, entirely irrelevant".
Waarmee het Hof indirect zegt dat ook Vlaanderen nog steeds een zeer incorrecte geluidswetgeving hanteert.

Le rapport ci-dessus conclut qu'une distance minimale de 1 500 mètres est appropriée pour pouvoir limiter les risques sanitaires pour les résidents locaux à un niveau acceptable.
Ce n'est qu'en Flandre qu'elles se trouvent parfois à 150 mètres ou moins des habitations.
C'est un manque total de respect pour les personnes vivant dans le voisinage.
Selon les normes internationales actuelles, c'est au moins 10 fois trop proche.


En Wallonie, le groupe d'action "Eoliennes à tout prix" a saisi la Cour européenne et a gagné son procès contre le gouvernement wallon.
La décision finale de la Cour en 2017 était que toutes les éoliennes construites en vertu de la législation wallonne "Vlarem", illégalement assouplie, devaient être démolies dans les trois ans. La législation a été annulée par le Conseil d'État parce qu'aucune évaluation des incidences sur l'environnement n'avait été réalisée au préalable et qu'il n'y avait donc jamais eu de recherche sur l'impact environnemental de la législation.
La législation Vlarem en Flandre a probablement été élaborée illégalement de manière similaire, mais elle est toujours en vigueur ici.
Le gouvernement précédent a approuvé une proposition de décret sur la "neutralité de zonage des énergies renouvelables", qui n'a peut-être pas non plus fait l'objet d'une EIE obligatoire...

En France, cette année, le Conseil d'État a également déclaré les plans éoliens illégaux en raison de l'absence d'EIE préalable, maintenant dans presque tous les arrondissements.

La Pologne et la Finlande appliquent une distance minimale de l'habitation de 10 fois la hauteur.

En Allemagne, la législation est en cours de révision car une étude récente a montré que les éoliennes doivent être deux fois plus éloignées des habitations pour respecter les normes légales. Des milliers de permis doivent être réexaminés, et les éoliennes doivent être arrêtées la nuit et ralenties le jour. Angela Merkel a récemment décidé de porter la distance minimale à au moins un kilomètre.

En Bavière, un État fédéral d'Allemagne, la règle des 10 fois la hauteur, qui a été établie politiquement, est un compromis acceptable entre l'industrie éolienne et les citoyens. (Cela signifie 2 km pour une turbine de 200 m de haut).

Si votre maison au Danemark se trouve à moins de 6 fois la hauteur de l'extrémité d'une éolienne (200m x6 = 1,2km), vous avez un point avec le juge et celui-ci détermine, sur la base des prix du marché, la compensation que l'opérateur doit vous verser.

En Angleterre, ils auraient cessé d'autoriser l'installation d'éoliennes sur des terrains ? les subventions auraient cessé en Espagne.

Dans plusieurs États américains et au Canada, des distances allant jusqu'à 3 ou 4 km sont utilisées pour des raisons de sécurité.

En Australie, la Cour d'appel administrative a jugé en 2018 que la pollution sonore des éoliennes :
"Une voie plausible vers la maladie".
En d'autres termes, il est plausible que certains individus puissent tomber malades à cause d'elle.

En Australie, comme dans la plupart des pays, les éoliennes sont situées à plus d'un kilomètre des habitations.
Le tribunal d'appel administratif d'Australie a en outre jugé que : "Chacune de ces lignes directrices est fondée sur une absurdité acoustique et, par conséquent, n'est absolument pas pertinente".
La Cour déclare ainsi indirectement que la Flandre applique toujours une législation très incorrecte en matière de bruit.


SLAGSCHADUW:
OMBRAGE STROBOSCOPIQUE

Slagschaduw kan zeer vervelend zijn en tot stress en soms epileptische aanvallen leiden.
De hoeveelheid slagschaduw voor uw huis is wettelijk bepaald maar dat wil niet zeggen dat u daar dan geen last van zal ondervinden.
De slagschaduw reikt veel verder dan er op de slagschaduwkaarten staat aangegeven omdat de getrokken cirkels alleen de maximale Vlaremnorm aangeven.
Indien uw huis buiten de wettelijke acht-uurs slagschaduwcontourlijn gelegen is, wil dat in de praktijk niet zeggen dat uw huis niet een veelvoud daarvan aan slagschaduw kan treffen.L'ombre d'impact peut être très gênante et peut entraîner du stress et parfois des crises d'épilepsie.
La quantité d'ombre portée pour votre maison est déterminée par la loi, mais cela ne signifie pas que vous ne serez pas gêné par celle-ci.
L'ombre ombrale s'étend bien plus loin que ce qui est indiqué sur les cartes d'ombre ombrale car les cercles dessinés n'indiquent que la norme maximale de Vlarea.
Si votre maison est située en dehors de la zone d'ombre légale de huit heures, cela ne signifie pas en pratique que votre maison ne sera pas affectée par un multiple de cette zone.GELUIDSOVERLAST:
LES NUISANCES SONORES :

Geluidsoverlast is bij de wet geregeld maar die wet houdt helemaal geen rekening met lage tonen, pulserend geluid of trillingen, juist zo typisch voor het moderne windturbinegeluid.

De wetgeving is wel steeds aangepast voor de windturbine-exploitanten maar niet voor omwonenden.

Overlast hangt erg af van de afstand naar de windmolens, het weer, dag of nacht, de windrichting, de windsterkte en natuurlijk hoeveel windturbines er staan, maar ook van de plaats van de slaapkamer, de vorm en stand uw huis ten opzichte van een windturbine.

Mensen gaan vaak onder een turbine staan en zeggen dat het wel meevalt, dat komt omdat het geluid zich met name horizontaal verplaatst.
Is het een hoge turbine dan draagt met name het lage geluid veel verder, zeker als het goed waait. Hoge tonen hoort men normaal minder ver.  Het zeer lage infrageluid hoort men doorgaans niet maar is er wel en kan de gerapporteerde problemen geven.

Overlast van windparken vindt grotendeels binnenshuis plaats, waar men niet meet en waar ook geen normen voor bestaan omdat de wetgeving niet is geschreven voor windturbinegeluid  (meer voor klassieke burenoverlast). 
De exacte plaats van uw bed kan veel uitmaken omdat er zich een soort staande geluidsgolven vormen met een zeer lange golflengte. Dat maakt het meten zeer complex.

Op de geluidskaarten bij vergunningsaanvragen zijn meestal cirkels getekend die de maximale geluidsnorm aangeven.
Maar die zijn gebaseerd op achterhaalde berekeningsmethoden en gedateerde aannames en hebben weinig met de praktijk van doen.
Na een half jaar moet er in het veld een officiële meting gebeuren. De turbines staan dan al en men heeft als burger geen enkele controle. het is ook vaak hetzelfde bureau van de mogelijk flattterende berekeningen in de aanvraag die de berekeningsfouten zelf kan 'rechtzetten'.

Dat meten is echter in de praktijk ook erg moeilijk en vaak onbetrouwbaar.  Het is moeilijk te onderscheiden waar het geluid precies vandaan komt en wie er verantwoordelijk is voor welk geluid zeker als er meerdere turbines staan, en er ook ander omgevingsgeluid is.
Het meten van laagfrequent geluid blijkt zeer moeilijk en onbetrouwbaar maar juist dat is wat er belangrijk is.
Het geluidniveu dient men te meten met de wind van de juiste sterkte en uit de goede richting, u begrijpt dat dit feitelijk ondoenlijk is en de milieuinspectie of het studiebureau doorgaans meet als er bijvoorbeeld geen of onvoldoende wind of geen klachten bestaan door de windrichting of externe omstandigheden. Klimatologische omstandigheden hebben een grote invloed.


Naar de rechter stappen als men overlast heeft is niet gemakkelijk omdat er in de wet geen eenduidigheid bestaat over de meetmethoden. 

Het is ook niet eenvoudig, volgens veel studiebureau's zelfs ondoenlijk. Men is vaak niet flexibel en houdt vast aan benaderingsmethoden die behoren bij een andere problematiek, industrielawaai, verkeerslawaai, muzieklawaai, of andere situaties uit de praktijk.
Elke partij doet het maar zoals men denkt dat het hen goed uitkomt.
Maar dan wordt het appelen met peren vergelijken en dat is mogelijk erg lastig en duur voor de rechter.

Het is dus niet altijd doorgestoken kaart of onwil. Vooral de wetgeving schiet erg tekort en fysiek is het vrijwel onmogelijk om over complex geluid in het veld iets zinnigs te concluderen, wat niet wegneemt dat de overlast allesbepalend kan zijn en zeker moet aangepakt worden.


Veel beter zou het zijn als er een veilige minimumafstand bestond zoals in het buitenland.
Dan gaat men definitief alle discussie en rechtzaken uit de weg en zouden er meer mensen weer positief staan tegenover windenergie op land.

La pollution sonore est réglementée par la loi, mais cette dernière ne tient absolument pas compte des sons graves, des bruits pulsés ou des vibrations, qui sont si caractéristiques du bruit des éoliennes modernes.
La législation a été adaptée aux exploitants d'éoliennes mais pas aux riverains.
Les nuisances dépendent beaucoup de la distance aux éoliennes, du temps, de jour ou de nuit, de la direction et de la force du vent et bien sûr du nombre d'éoliennes, mais aussi de l'emplacement de la chambre, de la forme et de la position de votre maison par rapport à une éolienne.
Les gens se tiennent souvent sous une éolienne et disent que ce n'est pas trop grave, car le son se propage principalement horizontalement.
S'il s'agit d'une turbine haute, les sons graves, en particulier, voyageront beaucoup plus loin, surtout s'il y a un bon vent. Les sons aigus sont normalement entendus moins loin.  Les infrasons très faibles ne sont généralement pas entendus, mais ils sont présents et peuvent causer les problèmes signalés.
Les nuisances du parc éolien sont en grande partie des nuisances intérieures qui ne sont pas mesurées et pour lesquelles il n'existe pas de normes car la législation n'est pas écrite pour le bruit du parc éolien (plutôt pour les nuisances classiques de voisinage).
La position exacte de votre lit peut faire une grande différence car les ondes sonores stationnaires se forment avec une très grande longueur d'onde. Cela rend la mesure très complexe.
Sur les cartes de bruit qui accompagnent les demandes de permis, des cercles sont généralement tracés pour indiquer la norme de bruit maximale.
Mais celles-ci sont fondées sur des méthodes de calcul et des hypothèses dépassées et n'ont que peu de rapport avec la pratique.
Après six mois, une mesure officielle doit avoir lieu sur le terrain. C'est aussi souvent le même bureau qui a effectué les calculs éventuellement flatteurs dans la demande qui peut "corriger" les erreurs de calcul.
Dans la pratique, cependant, cette mesure est également très difficile et souvent peu fiable.  Il est difficile de distinguer exactement d'où vient le bruit et qui est responsable de quel bruit, surtout s'il y a plusieurs turbines et d'autres bruits dans l'environnement.
La mesure du bruit à basse fréquence semble être très difficile et peu fiable, mais c'est exactement ce qui est important.
Le niveau de bruit devrait être mesuré avec un vent de la bonne force et de la bonne direction, vous comprenez que c'est en fait impossible et que l'inspection de l'environnement ou le bureau d'études mesure habituellement s'il n'y a pas de vent ou un vent insuffisant ou aucune plainte due à la direction du vent ou à des circonstances extérieures. Les conditions climatiques ont une influence majeure.

Il n'est pas facile de saisir la justice en cas de nuisance, car la loi n'est pas sans ambiguïté quant aux méthodes de mesure.
Ce n'est pas facile non plus, et selon de nombreuses agences d'études, c'est même impossible. Il y a souvent un manque de flexibilité et on s'en tient à des méthodes d'approximation qui appartiennent à un problème différent, le bruit industriel, le bruit de la circulation, le bruit de la musique, ou d'autres situations de la pratique.
Chaque parti le fait comme il pense que cela lui convient.
Mais il s'agit alors de comparer des pommes et des oranges, et cela peut être très difficile et coûteux pour les tribunaux.
Il n'y a donc pas toujours de fraude ou de mauvaise volonté. En particulier, la législation est inadéquate et il est pratiquement impossible de conclure quoi que ce soit de significatif au sujet des bruits complexes sur le terrain, ce qui ne change rien au fait que la nuisance peut être tout à fait déterminante et doit certainement être combattue.
La législation (Vlarem) doit être adaptée de toute urgence dans l'intérêt des personnes vivant à proximité de grandes éoliennes.
Il serait bien mieux qu'il y ait une distance minimale de sécurité, comme c'est le cas à l'étranger.
Ainsi, toutes les discussions et tous les procès seraient définitivement évités et davantage de personnes seraient à nouveau favorables à l'énergie éolienne sur terre.