Aannames en een ontnuchterende rekensom over de opbrengst

Veel mensen zijn nog in de veronderstelling dat we de centrales kunnen sluiten en die dan kunnen vervangen door windturbines en zonnepanelen.

Windenergie draagt echter in België maar een heel erg klein deel bij aan ons totale jaarlijks energievebruik.

Ongeveer tussen één zesde een zevende van onze totale energiebehoefte,  is elektriciteit.  Daarvan levert wind, als het waait, wel een steeds groter aandeel, maar het waait driekwart van de tijd niet of onvoldoende zodat windstroom gemiddeld per jaar maar 3,35% bijdraagt aan onze elektriciteitsproductie in België (bron: Elia 2018).

Stel je de vraag hoeveel dat is van ons totale energiebehoefte dan moet je dat delen door (ongeveer) zeven en dan kom je op 0,5 % uit.

Dus alle huidige ongeveer 900 windturbines in Belgë, op het land en in de zee samen, staan momenteel garant voor een gemiddelde bijdrage van  0.5 %  aan onze jaarlijkse energiebehoefte.  Dan levert één windturbine dus  0.00056 %  , dus zesenvijftig honderdduizendste procent van onze totale energiebehoefte, dat is onmeetbaar weinig.


Stel dat we de windopbrengst zouden willen verdubbelen door nog een keer zoveel windmolens te plaatsen, dan hebben we het over een bijdrage van 1,0 % aan onze totale energiebehoefte.Een gemiddelde windturbine met een vermogen van 3,5 Megawatt, geplaatst in het binnenland levert maar ongeveer 15% daarvan.
Het waait vooral op land vaak niet en niet hard genoeg.
Die windturbine levert dus op het net effectief maar ongeveer een halve Megawatt
Om een vergelijking te maken, één gemiddelde stevige kernreactor levert één Gigawatt, ofwel 1000 Megawatt, ook als het niet waait.
Dat zijn dus omgerekend 2000 windturbines.

Voor de bruto stroomproductie waar een windturbine in het binnenland een heel jaar over doet hebben Doel en Tihange samen slechts ong. 45 minuten voor nodig.  Misschien wel een uur als men de uitval voor onderhoud meetelt.
Hoe dan ook het stelt vrijwel niets voor in relatie met onze energiebehoefte.

Windturbines (vooral op land) dienen daarmee geen algemeen belang, de opgeleverde  bruikbare stroom en daarmee vermeden CO2, blijkt marginaal.Men kan zich verder ook de vraag stellen of de geproduceerde windstroom eigenlijk wel steeds geleverd werd op het moment dat er ook juist behoefte aan was.
Het komt in Europa namelijk met regelmaat voor dat als het flink waait en er toevallig maar weinig vraag is dat de dan overbodige windstroom wordt  'doorverkocht'  (eigenlijk weggegeven) naar het buitenland voor een negatieve prijs (dus met bijbetaling).

Men rekent in de media vaak alleen met de  "geïnstalleerde capaciteit " en  "stroom voor zoveel gezinnen" , het is echter veel interessanter te vertellen wat wind feitelijk aan bruikbare stroom netto opleverde op ons elektriciteitsnet. 
Alle andere vaak gepubliceerde cijfers zijn eigenlijk totaal irrelevant en dienen mogelijk alleen de propaganda voor de fantastische belofte van 'gratis wind en gratis zon' en de zo spoedig te sluiten energiecentrales. 
Het verschil tussen de cijfers die  " de geïnstalleerde capaciteit"  aan windturbines op land weergeven en de werkelijk geleverde bruikbare windstroom op het net, is gigantisch.


Wil men de kerncentrales vervangen door wind dan heeft men ongeveer één grote windturbine per elke vierkante kilometer van België nodig, ongeveer 30.000 windturbines, dus ook in de stad en in natuurgebieden, overal dus.  Maar dan heeft men slechts de helft van ons  huidige elektriciteitsverbruik gedekt, als het waait tenminste.  
Maar we moeten volgens onze regering ook onze huizen gaan verwarmen met warmtepompen, we moeten elektrisch gaan rijden enzovoort .  Wanneer we in onze energiebehoefte willen voorzien met energie van wind en zon  dan is ons land onleefbaar en staat het vol met zeer milieuonvriendelijke aparatuur met een zeer beperkte levensduur en die maar een klein gedeelte van de tijd operatief is en daarbij onze ecomomie en dus onze portemonnee ruïneert.

Men zegt, we moeten sterk inzetten op hernieuwbare energie dus zon en wind en de kerncentrales sluiten.  Maar dan gaan we juist veel méér CO2 uitstoten want elke dure megawatt hernieuwbare energie  vereist een  evengrote fossiele back-up en de gesloten kerncentrales waren nagenoeg CO2-vrij.

In Zweden, Engeland en andere Europese landen bouwt men nieuwe kerncentrales, in Nederland is zojuist door de grootste partij de VVD geopperd dat men om de doelstellingen te kunnen behalen snel bijkomende kerncentrales zal moeten gaan bouwen.
Er bestaan ook andere, nieuwe typen van kernenergie, zonder de huidige bezwaren en risico's.  Gesmoltenzout-reactoren op basis van Thorium bijvoorbeeld.
Het zou goed zijn als de politieke weg vrijgemaakt wordt op korte termijn effectieve oplossingen voor onze CO2-vrije energiebehoefte te implementeren, dat is de investering,  die wonderlijke Thorium-centrale bestaat al sinds de jaren zestig.Maar gaat het wel om CO2 ?

Hoeveel CO2 kan men dan in België besparen, door nog een keer zoveel windturbines te zetten?

Stel dat bij de productie, de bouw, de exploitatie en de uiteindelijke afbraak en opruiming van windturbines geen CO2 uitgestoten zou worden, wat natuurlijk niet waar is, dan zou de totale CO2 reductie per jaar met een dubbel aantal windturbines toch niet uitkomen boven de 1,0 % vergeleken met een België zonder windturbines.

Maar er is nog een probleem, windturbines zouden CO2 besparen, dat lijkt logisch maar elke ton bespaarde CO2 levert groenestroomcertificaten op, ofwel emissierechten.
Die worden op de beurs meteen verhandeld aan bijvoorbeeld bruinkoolcentrales in Polen. Netto gaat er dus weer precies evenveel CO2 de lucht in, om bijvoorbeeld Duitsland met bijna 30.000 windmolens van elektriciteit te voorzien, wanneer het ook daar 3/4 van de tijd niet genoeg waait...

Is het dan wel zoveel geld en overlast waard om al die bijkomende windturbines maar te blijven zetten tussen de woonwijken?

Gaat het om CO2, het klimaat of alleen om geld?

Die vraag kunnen we niet  beantwoorden, dat kan beter ieder voor zichzelf doen.De aanzienlijke verhogingen van de elektriciteitsfactuur in de afgelopen jaren zijn voor een belangrijk deel  veroorzaakt door de lokale productie van de overgesubsidieerde windstroom in België. Het land volzetten met subsidiemolens is een economisch besluit, geen klimaatbesluit.  Het sluiten van  oude centrales evenmin.

Meer wind, minder en duurder gas, meer macht voor de (Duitse) kolenbaronnen, het gaat blijkbaar niet meer om CO2 reductie?

"Windstroom is helaas niet de oplossing maar een deel van het probleem", aldus ook Belgische onafhankelijke wetenschappers.

Hoe dan ook, windturbines plaatsen op extreem korte afstanden van uw slaapkamer is onverantwoord., daar zijn steeds meer omwonenden, wetenschappers én politici het over eens.


Uit De Standaard:

image-255747-a_15.jpg
image-placeholder.png

Bovenstaande grafiek afkomstig van Elia (2018) laat zien dat de stroomproductie voor slechts 3.35% afkomstig is van wind.Windstroom blijkt helaas zo onvoorspelbaar als het weer.
Hieronder een grafiek uit Frankrijk die duidelijk laat zien hoevaak het licht zal uitgaan als we het alleen van de windstroom moeten hebben. Een grootschalige opslagmogelijkheid voor windstroom is, hoewel erg gewenst, voorlopig nog onbestaande.

image-220063-grafiek_wind_onregelmatigheid.w640.jpg


Het verantwoord opwekken van stroom door windturbines is sterk  afhankelijk van de plaatsing.
Deze kaart laat zien dat in het binnenland, door een veel kleiner windaanbod, de kosten 2x zo hoog liggen, dus 2x minder rendement. Zelfs 3x in vergelijking tot op zee, daar waar men er gemakkelijker bij kan.
Waarom men windturbines zou willen vergunnen daar waar ze geen aanvaardbare opbrengst kunnen genereren is duidelijk, de subsidies maken alles goed. maar wat heeft het milieu en de burger daaraan?

image-230576-kaart_nl_kosten_windenergie.w640.jpg