image-220389-vogelvlucht_.w640.jpg


HAKSELAAR

Wat is de prijs van een vogel?
De 'groene' windturbine fungeert als 'hakselaar' van vele (ook beschermde) vogelsoorten, vleermuizen en insecten en tast daarmee de lokale biodiversiteit onbetwistbaar aan.

Steeds meer boeren getuigen van problemen met hun veestapel, gedragsverandering, misvormingen en misgeboorten.
Maar ook elders getuigen Franse boeren van over gelijkaardige problemen.

Maar ook het specifieke windmolengeluid, trillingen en de turbulentie verjagen veel diersoorten, die vaak nergens anders meer naar toe kunnen en dus definitief zullen verdwijnen.

Turbulentie, de werkelijke impact van moderne industriële windturbines op de samenleving / leefomgeving kan nogal
onderschat worden.

Recent Duits onderzoek laat zien dat de biodiversiteit te lijden heeft onder die windturbine-turbulentie, zelfs op grote
afstanden, met name de insecten, en daarmee mogelijk hele ecosystemen.
(Dr. Franz Trieb, Interference of Flying Insects and Windparks, Institut für Technische Thermodynamik, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, DLR, Stuttgart)


LANDSCHAPSBESCHERMING

In een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft men recent besloten dat de LWAG's, Landschappelijk Waardevolle Agrarische Gebieden weer als zodanig gezien moeten worden en de esthetische eisen die teniet gedaan werden in het vernietigde deel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening weer gaan gelden. Dit is een belangrijke zet en bemoeilijkt het plaatsen van windparken in die gebieden.


DE NEVEN-EFFECTEN VAN HET STIKSTOF-ARREST VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

In een arrest van het Europese Hof van Justitie binnen de PAS-zaak is geconcludeerd dat Nederland jaren haar voeten heeft geveegd aan de Europese milieurichtlijnen, o.a. de Habitatrichtlijn. Dit heeft betrekking op de stikstofuitstoot en de bescherming van Natura 2000 gebieden.
Het Hof en daarna de RVS concludeerden dat men geen voorafname mag doen op mogelijk in de toekomst te behalen positieve milieuresultaten wanneer zowel die toekomste positieve effecten nog niet exact bekend zijn en de schadelijke effecten lokaal van de milieumaatregel of vergunning ook niet goed in kaart zijn gebracht. Wanneer er maar enige redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat omtrent de schadelijkheid van de effecten kan men niet vergunnen. De vergelijking werpt zich op ten aanzien van de vergunning van mogelijk schadelijke windturbines voor het klimaat.

Het tweede waar de PAS zaak op wijst is dat de kwaliteit van Natura 2000 gebieden niet achteruit mag gaan door de invloed van plannen of programma's (of vergunningen). De vraag rijst uit welk onderzoek blijkt dat windparken op bepaalde afstanden van windparken geen schade zouden toebrengen aan die beschermde natuurgebieden. Een Plan-MER lijkt daarvoor het instrument.

In Nederland staan momenteel vanwege deze zaak 18.000 omgevingsvergunningsaanvragen geblokkeerd, ook die voor windparken, zelfs op zee.


ZWAVELHEXAFLUORIDE

De immense uitbreiding van ons Europese en Belgische elektriciteitsnet met name door windenergie betekent dat er zeer veel netverzwaringen en veranderingen met een uitgebreide schakel- en transformatie-infrastructuur benodigd is.

De BBC kwam onlangs met een artikel op basis van wetenschappelijk onderzoek waarin men waarschuwt voor de desastreuze broeikaswerking van het isolatiegas SF6.
Dit gas wordt gebruikt in windturbines en binnen vrijwel alle elektrische installaties waar men met hoge spanning werkt. Om te zorgen dat er geen vlambogen overvliegen en geen brand ontstaat bij een compacte vormgeving van de infrastructuur gebruikt men dit goedkope isolatiegas waarvoor geen wetgeving bestaat.
Echter dit gas komt massaal in de atmosfeer terecht door lekkages en geen recyclage en is 23.500 keer schadelijker dan CO2.
het is by far het allersterkste broeikasgas wat er bestaat.

De Telegraaf bracht het volgende artikel.  Ook andere artikelen zijn hierover verschenen maar naar we weten niet in België.

Het gevolg is dat de implementatie van windstroom op het net een mogelijke zware verhoging van broeikasgas teweeg brengt, en was men er niet aan begonnen om juist dat te voorkomen?

Hoe groen is een windturbine aangesloten op het net?

Verder liet Europese Unie liet onlangs berekenen dat er nog 150 extra kerncentrales nodig zijn indien we tegen 2030  80% van ons wagenpark elektrisch willen hebben. Betekent dat nog 300.000 extra windturbines die het ongeveer driekwart van de tijd niet of onvoldoende doen, juist wanneer men naar het werk moet met die nieuwe elekrische wagen?

We moeten ons blijven afvragen waarmee de natuur, en daarmee het klimaat, het meest gediend is.


TROPISCH BALSAHOUT VOOR WINDTURBINES

Wist u dat groene windenergie niet zonder massa's tropisch hout kan uit Equador?

Equador staat in voor 90% van de balsahoutproductie voor windturbines.
Dat land, net als veel meer landen in de periferie van het Amazonewoud, is arm, de bevolking leeft voornamelijk van wat de tropische wouden opbrengen ondanks alle internationale papieren afspraken die de kaalkap van het regenwoud definitief aan banden moet leggen.
De wetgeving in Equador laat de bevolking de mogelijkheid met de kettingzaag 'onbeperkt' te rooien en te verhandelen, het mag officieel niet maar het wordt niet bestraft. In de Amazone is het niet altijd even duidelijk van wie welke gebieden zijn.

Er zijn twee systemen; De inheemse bevolking kapt illegaal en laat de Balsa-stammen uit onherbergzame gebieden de rivier afzakken en die worden door grote houtmakelaars opgekocht en verwerkt tot een geschikt halfproduct voor de windindustrie. Duizenden hectaren gemengd regenwoud worden zo gekapt, afgebrand en daarna tijdelijk als landbouwgrond gebruikt.  Doordat de vruchtbare laag na ontbossing wegspoelt en dus erodeert is dat land daarna niet meer geschikt voor heraanplant. Dit gebeurt massaal in moeilijker toegankelijke gebieden.

De houthonger van de windindustrie resulteert in het verdwijnen van regenwoud.

Het andere productiesysteem komt met name in de Costa regio voor en is het kweken van balsahout in grote plantages.
Men noemt dat herbebossing na kaalkap, onterecht.  Men doet slechts alsof men de natuur herstelt na roofbouw.
Onkruid verwijderd men in deze plantages niet mechanisch maar chemisch. Dat betekent dat zeer grote gebieden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen decennialang onleefbaar zullen blijven voor mens, dier en (andere) vegetaties.
Het hout dat uit deze monocultuurplantages voortkomt heet 'duurzaam beheerd tropisch hout', natuurlijk voorzien van de benodigde labels om uitvoer en de internationale handel mogelijk te maken.
Het zijn met name Chinese bedrijven die de grondstofmarkt willen overnemen, men is daarin zeer succesvol. Er heerst een schaarste op de markt.

Waarom brengt de windindustrie substantiële milieuschade toe aan de het beschermde regenwoud in Equador?

Het feit wil dat de rotorbladen van steeds groter wordende windturbines zeer licht en zeer sterk moeten zijn. die bestaan voornamelijk uit balsahout en chemische kunstharsen naast glasvezels en andere wapening.
De enige evolutie in de windenergie ontstaat door schaalvergroting.
De rotorbladen van windturbines worden al tientallen jaren in sandwichlagen gelamineerd tot er een zeer sterke, milieutechnisch onafbreekbare, constructie ontstaat die het mogelijk maakt zeer lichte rotorbladen van bijvoorbeeld 70m en meer uit één stuk te kunnen vervaardigen.
Er worden naast de vele tonnen epoxy en glasvezels dus ook vele tonnen zeer licht balsahout verwerkt in één modern rotorblad.
Het kernhout wordt blijkbaar niet gebruikt daardoor is de bruto hoeveelheid gekapt hout aanzienlijk groter.

Balsahout (Ochroma pyramidale) met een volumieke massa van 150kg/m3  (ter vergelijking; eikenhout; 750kg/m3), is de lichtste houtsoort met een redelijke stevigheid, het is ook kostprijsgezien onvervangbaar.
(PE, polyethyleen, kan op zich ook gebruikt worden maar dit is een stuk duurder en minder geschikt.)

De samenstelling van een composietmateriaal van balsahout, de chemische harsen en andere toevoegingen, levert een serieus proleem bij de recyclage, rotorbladen van windturbines blijken ecologisch totaal onafbreekbaar.
Het wordt daarom getransporteerd bijvoorbeeld naar Afrika en gestort in landfills, soms ook vermalen en verbrand in verbandingsovens die biomassa stoken en met een bepaald percentage chemisch afval behoudt men het predikaat milieuvriendelijke groene stroom, mogelijk. 

Interessant in deze is de Europese milieurichtlijn 2000/76/EG al van 20 jaar geleden.


De vraag is of groene energie opgewekt door windturbines vol tropisch hout wel groen genoemd mag worden, die vraag betreft ook het verstoken van biomassa.
NEODYNIUM EN ANDERE RARE EARTHMATERIALS

Hoe groen is dus de productie, plaatsing en recyclage van windturbines?
Om te weten of de productie, exploitatie en afbraak van een product milieuvriendelijk is dient men dat te onderzoeken, met gebruikt daar normaal de LCA voor, de Life Cycle Analysis, echter niet bij windturbines in de omgevingsvergunningsaanvragen of binnen beleidsplannen Ruimtelijke Ordening.
Moet er niet  meer aandacht aan besteed gaan worden aan milieuonderzoek en moet men zich geen ernstige vragen gaan stellen over de productie van ook het Neodynium en andere rare earth materials zoals Dysprosium dat men massaal gebruikt voor de enorme magneten binnen windturbines en andere onderdelen?

Daarnaast is de grootste massa, het goedkope beton van de fundering, waar mogelijk vliegas in verwerkt zit, een afvalprodukt van (vuil)verbrandingsovens wat zware metalen bevat die in contact kunnen komen met ons drinkwater.
Is het verantwoord wanneer dat achterblijft in de bodem?

Meer over de winning van Neodynium in Baotou (Mongolië), waar veel radioactiviteit in het milieu belandt vindt u hier, maar ook in dit filmpje, of dit.

Per productie van een ton neodynium blijkt minstens een ton radioactief afval te ontstaan, dat bij de productie geloosd wordt in het oppervlaktewater?
Een moderne industriele windturbine bevat gemiddeld 3 ton magneet, gemaakt van voornamelijk Neodynium.

Het doel is natuurlijk groen, het beschermen van onze natuurlijke leefomgeving. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de leefomgeving in de landen waar de grondstoffen vandaan komen, of waar de eind- of afvalproducten gedumpt worden?
Moeten we niet het gehele plaatje onderzoeken, communiceren en meenemen in de afwegeng betreffende de risico's van de transitie voor het globale milieu en dus de natuur?

Is dat ook geen vereiste van Europa en de O.E.S.O. ?


DAN MAAR BOMEN?
Bomen als onderdeel van de 'klimaatoplossing' zijn bijvoorbeeld veel gemakkelijker inpasbaar binnen korte afstanden van bewoonde gebieden en halen effectief CO2 uit de lucht en dragen bovendien bij aan ons welbevinden. Toch zijn echte bossen bijna onbestaande in Vlaanderen, daar zou dringend verandering in mogen komen.
Bomen leveren ons met zekerheid een positieve bijdrage voor het milieu en het klimaat.

Maar het massaal verstoken van Amerikaanse bomen, Europese bomen, ook de Belgische, als 'hernieuwbare' biomassa helpt bijvoorbeeld niet mee aan het milieu of het klimaat, dat werkt zelfs contraproductief. De Europese politiek heeft besloten dat dit valt onder de noemer groene energie.
Mondiaal gezien is houtstook zelfs veruit de grootste 'groene' energievorm en één van de meest vervuilende/ongezonde.Bestand

SF6 isolatiegas, het allersterkste broeikasgas lekt in de atmosfeer door windturbines en andere elektrische infrastructuur, BBC

Bestand Downloaden