image-220389-vogelvlucht_.w640.jpg


HAKSELAAR
BROYEUR

Wat is de prijs van een vogel?
De 'groene' windturbine fungeert als 'hakselaar' van vele (ook beschermde) vogelsoorten, vleermuizen en insecten en tast daarmee de lokale biodiversiteit onbetwistbaar aan.

Steeds meer boeren getuigen van problemen met hun veestapel, gedragsverandering, misvormingen en misgeboorten.
Maar ook elders getuigen Franse boeren van over gelijkaardige problemen.

Maar ook het specifieke windmolengeluid, trillingen en de turbulentie verjagen veel diersoorten, die vaak nergens anders meer naar toe kunnen en dus definitief zullen verdwijnen.

Turbulentie, de werkelijke impact van moderne industriële windturbines op de samenleving / leefomgeving kan nogal
onderschat worden.

Recent Duits onderzoek laat zien dat de biodiversiteit te lijden heeft onder die windturbine-turbulentie, zelfs op grote
afstanden, met name de insecten, en daarmee mogelijk hele ecosystemen.
(Dr. Franz Trieb, Interference of Flying Insects and Windparks, Institut für Technische Thermodynamik, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, DLR, Stuttgart)


Quel est le prix d'un oiseau ?
L'éolienne "verte" agit comme un "broyeur" de nombreuses espèces d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes (y compris des espèces protégées), ce qui affecte indiscutablement la biodiversité locale.
De plus en plus d'agriculteurs témoignent de problèmes avec leur bétail, de changements de comportement, de malformations et de fausses couches.
Quand les éoliennes menacent le bétail, temoignage.
Mais ailleurs aussi, les agriculteurs français témoignent de problèmes similaires.
Mais le bruit, les vibrations et les turbulences spécifiques des éoliennes chassent également de nombreuses espèces animales, qui n'ont souvent nulle part où aller et disparaîtront donc définitivement.
Turbulences, l'impact réel des éoliennes industrielles modernes sur la société / le cadre de vie peut être plutôt
sous-estimé.
Des recherches allemandes récentes montrent que la biodiversité souffre des turbulences des éoliennes, même à grande échelle.
distances, en particulier les insectes, et avec cela des écosystèmes entiers.
(Dr Franz Trieb, Interférence des insectes volants et des parcs éoliens, Institut für Technische Thermodynamik, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, DLR, Stuttgart)
Article dans le journal néerlandais De Telegraaf
Un reportage sur la mort d'insectes et d'oiseaux causée par les éoliennes, par un citoyen concerné sur Youtube.LANDSCHAPSBESCHERMING
PROTECTION DU PAYSAGE

In een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft men recent besloten dat de LWAG's, Landschappelijk Waardevolle Agrarische Gebieden weer als zodanig gezien moeten worden en de esthetische eisen die teniet gedaan werden in het vernietigde deel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening weer gaan gelden. Dit is een belangrijke zet en bemoeilijkt het plaatsen van windparken in die gebieden.


DE NEVEN-EFFECTEN VAN HET STIKSTOF-ARREST VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE
LES EFFETS SECONDAIRES DE L'ARRÊT DE L'AZOTE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

In een arrest van het Europese Hof van Justitie binnen de PAS-zaak is geconcludeerd dat Nederland jaren haar voeten heeft geveegd aan de Europese milieurichtlijnen, o.a. de Habitatrichtlijn. Dit heeft betrekking op de stikstofuitstoot en de bescherming van Natura 2000 gebieden.
Het Hof en daarna de RVS concludeerden dat men geen voorafname mag doen op mogelijk in de toekomst te behalen positieve milieuresultaten wanneer zowel die toekomste positieve effecten nog niet exact bekend zijn en de schadelijke effecten lokaal van de milieumaatregel of vergunning ook niet goed in kaart zijn gebracht. Wanneer er maar enige redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat omtrent de schadelijkheid van de effecten kan men niet vergunnen. De vergelijking werpt zich op ten aanzien van de vergunning van mogelijk schadelijke windturbines voor het klimaat.

Het tweede waar de PAS zaak op wijst is dat de kwaliteit van Natura 2000 gebieden niet achteruit mag gaan door de invloed van plannen of programma's (of vergunningen). De vraag rijst uit welk onderzoek blijkt dat windparken op bepaalde afstanden van windparken geen schade zouden toebrengen aan die beschermde natuurgebieden. Een Plan-MER lijkt daarvoor het instrument.

In Nederland staan momenteel vanwege deze zaak 18.000 omgevingsvergunningsaanvragen geblokkeerd, ook die voor windparken, zelfs op zee.


Dans un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre de l'affaire PAS, il a été conclu que les Pays-Bas s'essuyaient les pieds depuis des années avec les directives européennes en matière d'environnement, notamment la directive "Habitat". Cela concerne les émissions d'azote et la protection des zones Natura 2000.
La Cour de justice, suivie par le Conseil d'État, a conclu qu'il n'est pas permis de faire une hypothèse sur d'éventuels résultats environnementaux positifs futurs si les effets positifs futurs ne sont pas encore connus avec précision et si les effets nocifs locaux de la mesure ou du permis environnemental n'ont pas été correctement cartographiés. S'il existe un doute scientifique raisonnable sur la nocivité des effets, aucun permis ne peut être accordé. La comparaison se fait au niveau de l'octroi de licences pour des éoliennes susceptibles de nuire au climat.
La deuxième chose que le cas PAS met en évidence est que la qualité des zones Natura 2000 ne peut pas se détériorer à cause de l'influence des plans ou des programmes (ou des permis). La question se pose de savoir quelles recherches montrent que les parcs éoliens situés à certaines distances de ces zones ne causeraient aucun dommage à ces zones naturelles protégées. Un plan EIR semble être l'instrument approprié pour cela.
Aux Pays-Bas, 18 000 demandes de permis environnementaux sont actuellement bloquées à cause de cette affaire, y compris celles concernant des parcs éoliens, même en mer.


ZWAVELHEXAFLUORIDE
HEXAFLUORURE DE SOUFRE

De immense uitbreiding van ons Europese en Belgische elektriciteitsnet met name door windenergie betekent dat er zeer veel netverzwaringen en veranderingen met een uitgebreide schakel- en transformatie-infrastructuur benodigd is.

De BBC kwam onlangs met een artikel op basis van wetenschappelijk onderzoek waarin men waarschuwt voor de desastreuze broeikaswerking van het isolatiegas SF6.
Dit gas wordt gebruikt in windturbines en binnen vrijwel alle elektrische installaties waar men met hoge spanning werkt. Om te zorgen dat er geen vlambogen overvliegen en geen brand ontstaat bij een compacte vormgeving van de infrastructuur gebruikt men dit goedkope isolatiegas waarvoor geen wetgeving bestaat.
Echter dit gas komt massaal in de atmosfeer terecht door lekkages en geen recyclage en is 23.500 keer schadelijker dan CO2.
het is by far het allersterkste broeikasgas wat er bestaat.

De Telegraaf bracht het volgende artikel.  Ook andere artikelen zijn hierover verschenen maar naar we weten niet in België.

Het gevolg is dat de implementatie van windstroom op het net een mogelijke zware verhoging van broeikasgas teweeg brengt, en was men er niet aan begonnen om juist dat te voorkomen?

Hoe groen is een windturbine aangesloten op het net?

Verder liet Europese Unie liet onlangs berekenen dat er nog 150 extra kerncentrales nodig zijn indien we tegen 2030  80% van ons wagenpark elektrisch willen hebben. Betekent dat nog 300.000 extra windturbines die het ongeveer driekwart van de tijd niet of onvoldoende doen, juist wanneer men naar het werk moet met die nieuwe elekrische wagen?

We moeten ons blijven afvragen waarmee de natuur, en daarmee het klimaat, het meest gediend is.


L'immense expansion de nos réseaux électriques européens et belges, notamment par l'énergie éolienne, nécessite un grand nombre de renforcements et de modifications du réseau avec une vaste infrastructure de commutation et de transformation.
La BBC a récemment publié un article basé sur des recherches scientifiques dans lequel elle met en garde contre l'effet de serre désastreux du gaz isolant SF6.
Ce gaz est utilisé dans les éoliennes et dans pratiquement toutes les installations électriques où la haute tension est utilisée. Afin d'éviter les arcs électriques et les départs de feu dans les infrastructures compactes, on utilise ce gaz isolant bon marché pour lequel il n'existe aucune législation.
Or, ce gaz est massivement rejeté dans l'atmosphère par les fuites et l'absence de recyclage et est 23 500 fois plus nocif que le CO2.
C'est de loin le gaz à effet de serre le plus puissant qui existe.
Le Telegraaf a publié l'article suivant.  D'autres articles sont également parus sur ce sujet, mais pas, à notre connaissance, en Belgique.
La conséquence est que la mise en œuvre de l'énergie éolienne sur le réseau entraînera une forte augmentation possible des gaz à effet de serre, alors qu'elle n'a pas été créée pour éviter cela ?
Une éolienne connectée au réseau est-elle verte ?
En outre, l'Union européenne a récemment calculé que 150 centrales nucléaires supplémentaires seront nécessaires si nous voulons que 80 % de notre parc automobile soit électrique d'ici 2030. Cela signifie-t-il que 300 000 éoliennes de plus tomberont en panne ou tomberont en panne de manière adéquate environ trois quarts du temps, juste au moment où vous devez vous rendre au travail dans votre nouvelle voiture électrique ?
Nous devons continuer à nous demander ce qui est le mieux pour la nature, et donc pour le climat.


TROPISCH BALSAHOUT VOOR WINDTURBINES
BALSA TROPICAL POUR LES ÉOLIENNES

Wist u dat groene windenergie niet zonder massa's tropisch hout kan uit Equador?

Equador staat in voor 90% van de balsahoutproductie voor windturbines.
Dat land, net als veel meer landen in de periferie van het Amazonewoud, is arm, de bevolking leeft voornamelijk van wat de tropische wouden opbrengen ondanks alle internationale papieren afspraken die de kaalkap van het regenwoud definitief aan banden moet leggen.
De wetgeving in Equador laat de bevolking de mogelijkheid met de kettingzaag 'onbeperkt' te rooien en te verhandelen, het mag officieel niet maar het wordt niet bestraft. In de Amazone is het niet altijd even duidelijk van wie welke gebieden zijn.

Er zijn twee systemen; De inheemse bevolking kapt illegaal en laat de Balsa-stammen uit onherbergzame gebieden de rivier afzakken en die worden door grote houtmakelaars opgekocht en verwerkt tot een geschikt halfproduct voor de windindustrie. Duizenden hectaren gemengd regenwoud worden zo gekapt, afgebrand en daarna tijdelijk als landbouwgrond gebruikt.  Doordat de vruchtbare laag na ontbossing wegspoelt en dus erodeert is dat land daarna niet meer geschikt voor heraanplant. Dit gebeurt massaal in moeilijker toegankelijke gebieden.

De houthonger van de windindustrie resulteert in het verdwijnen van regenwoud.

Het andere productiesysteem komt met name in de Costa regio voor en is het kweken van balsahout in grote plantages.
Men noemt dat herbebossing na kaalkap, onterecht.  Men doet slechts alsof men de natuur herstelt na roofbouw.
Onkruid verwijderd men in deze plantages niet mechanisch maar chemisch. Dat betekent dat zeer grote gebieden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen decennialang onleefbaar zullen blijven voor mens, dier en (andere) vegetaties.
Het hout dat uit deze monocultuurplantages voortkomt heet 'duurzaam beheerd tropisch hout', natuurlijk voorzien van de benodigde labels om uitvoer en de internationale handel mogelijk te maken.
Het zijn met name Chinese bedrijven die de grondstofmarkt willen overnemen, men is daarin zeer succesvol. Er heerst een schaarste op de markt.

Waarom brengt de windindustrie substantiële milieuschade toe aan de het beschermde regenwoud in Equador?

Het feit wil dat de rotorbladen van steeds groter wordende windturbines zeer licht en zeer sterk moeten zijn. die bestaan voornamelijk uit balsahout en chemische kunstharsen naast glasvezels en andere wapening.
De enige evolutie in de windenergie ontstaat door schaalvergroting.
De rotorbladen van windturbines worden al tientallen jaren in sandwichlagen gelamineerd tot er een zeer sterke, milieutechnisch onafbreekbare, constructie ontstaat die het mogelijk maakt zeer lichte rotorbladen van bijvoorbeeld 70m en meer uit één stuk te kunnen vervaardigen.
Er worden naast de vele tonnen epoxy en glasvezels dus ook vele tonnen zeer licht balsahout verwerkt in één modern rotorblad.
Het kernhout wordt blijkbaar niet gebruikt daardoor is de bruto hoeveelheid gekapt hout aanzienlijk groter.

Balsahout (Ochroma pyramidale) met een volumieke massa van 150kg/m3  (ter vergelijking; eikenhout; 750kg/m3), is de lichtste houtsoort met een redelijke stevigheid, het is ook kostprijsgezien onvervangbaar.
(PE, polyethyleen, kan op zich ook gebruikt worden maar dit is een stuk duurder en minder geschikt.)

De samenstelling van een composietmateriaal van balsahout, de chemische harsen en andere toevoegingen, levert een serieus proleem bij de recyclage, rotorbladen van windturbines blijken ecologisch totaal onafbreekbaar.
Het wordt daarom getransporteerd bijvoorbeeld naar Afrika en gestort in landfills, soms ook vermalen en verbrand in verbandingsovens die biomassa stoken en met een bepaald percentage chemisch afval behoudt men het predikaat milieuvriendelijke groene stroom, mogelijk. 

Interessant in deze is de Europese milieurichtlijn 2000/76/EG al van 20 jaar geleden.


De vraag is of groene energie opgewekt door windturbines vol tropisch hout wel groen genoemd mag worden, die vraag betreft ook het verstoken van biomassa.Saviez-vous que l'énergie éolienne verte ne peut se passer des masses de bois tropicaux de l'Équateur ?
L'Équateur représente 90% de la production de bois de balsa pour les éoliennes.
Ce pays, comme beaucoup d'autres à la périphérie de la forêt amazonienne, est pauvre, la population vit principalement de ce que les forêts tropicales lui fournissent malgré tous les accords internationaux sur papier qui devraient limiter définitivement le défrichement de la forêt tropicale.
La législation équatorienne permet à la population d'abattre des arbres à la tronçonneuse "sans limites" et d'en faire le commerce ; officiellement, cela n'est pas autorisé, mais ce n'est pas puni. En Amazonie, il n'est pas toujours évident de savoir qui possède quelles zones.
Il y a deux systèmes : la population indigène qui coupe illégalement et laisse les tribus Balsa des zones inhospitalières en aval de la rivière ; ces bois sont achetés par les grands négociants en bois et transformés en un demi-produit approprié pour l'industrie éolienne. Des milliers d'hectares de forêt tropicale mixte sont abattus, brûlés, puis temporairement utilisés comme terres agricoles.  Comme la couche fertile est emportée par les eaux après la déforestation et s'érode donc, la terre n'est plus adaptée à la replantation. Cela se produit à grande échelle dans les zones les plus difficiles d'accès.
La faim de bois de l'industrie éolienne entraîne la disparition de la forêt tropicale.
L'autre système de production, surtout dans la région de Costa, est la culture du bois de balsa dans de grandes plantations.
C'est ce qu'on appelle, à tort, la reforestation après la déforestation.  Ils ne prétendent que restaurer la nature après une surexploitation.
Dans ces plantations, les mauvaises herbes ne sont pas éliminées mécaniquement, mais chimiquement. Cela signifie que de très vastes zones resteront inhabitables pour l'homme, les animaux et les (autres) végétaux pendant des décennies, en raison de l'utilisation de pesticides.
Le bois provenant de ces plantations de monoculture est appelé "bois tropical géré de manière durable", bien entendu muni des labels nécessaires pour permettre l'exportation et le commerce international.
Ce sont principalement les entreprises chinoises qui veulent s'emparer du marché des matières premières, elles y parviennent très bien. Il y a une pénurie sur le marché.
Pourquoi l'industrie éolienne cause-t-elle des dommages environnementaux importants à la forêt tropicale protégée de l'Équateur ?
Le fait est que les pales des éoliennes de plus en plus grandes doivent être très légères et très solides. Elles sont principalement constituées de bois de balsa et de résines chimiques synthétiques, ainsi que de fibres de verre et d'autres renforts.
La seule évolution de l'énergie éolienne provient des économies d'échelle.
Depuis des décennies, les pales de rotor des éoliennes sont stratifiées en couches sandwich jusqu'à ce que l'on obtienne une construction très solide, incassable pour l'environnement, qui permet de fabriquer en une seule pièce des pales de rotor très légères, par exemple de 70 m et plus.
Ainsi, en plus des tonnes d'époxy et de fibres de verre, plusieurs tonnes de balsa très léger sont également utilisées dans une pale de rotor moderne.
Le bois de cœur n'est apparemment pas utilisé, de sorte que la quantité brute de bois récolté est considérablement plus importante.
Le bois de balsa (Ochroma pyramidale), avec une masse volumétrique de 150 kg/m3 (à titre de comparaison, le chêne, 750 kg/m3), est l'essence de bois la plus légère et d'une solidité raisonnable, elle est également irremplaçable en termes de prix.
(Le PE, polyéthylène, peut également être utilisé mais il est beaucoup plus cher et moins adapté).
La composition d'un matériau composite à base de bois de balsa, de résines chimiques et d'autres additifs, pose un sérieux problème de recyclage, les pales de rotor d'éoliennes semblent être écologiquement totalement non biodégradables.
C'est pourquoi il est transporté par exemple en Afrique et déversé dans des décharges, parfois aussi broyé et brûlé dans des incinérateurs qui brûlent de la biomasse et avec un certain pourcentage de déchets chimiques, on garde le prédicat énergie verte respectueuse de l'environnement, éventuellement.
La directive européenne sur l'environnement 2000/76/CE, qui date de 20 ans, est intéressante à cet égard.

La question est de savoir si l'énergie verte produite par des éoliennes remplies de bois tropicaux peut être qualifiée de verte, cette question concerne également la combustion de la biomasse.
Planet of the Humans, le documentaire de l'oscarisé Michael Moore, expose ce qui ne devrait pas être connu.


NEODYNIUM EN ANDERE RARE EARTHMATERIALS
NEODYNIUM ET AUTRES MATÉRIAUX TERRESTRES ÉTRANGES

Hoe groen is dus de productie, plaatsing en recyclage van windturbines?
Om te weten of de productie, exploitatie en afbraak van een product milieuvriendelijk is dient men dat te onderzoeken, met gebruikt daar normaal de LCA voor, de Life Cycle Analysis, echter niet bij windturbines in de omgevingsvergunningsaanvragen of binnen beleidsplannen Ruimtelijke Ordening.
Moet er niet  meer aandacht aan besteed gaan worden aan milieuonderzoek en moet men zich geen ernstige vragen gaan stellen over de productie van ook het Neodynium en andere rare earth materials zoals Dysprosium dat men massaal gebruikt voor de enorme magneten binnen windturbines en andere onderdelen?

Daarnaast is de grootste massa, het goedkope beton van de fundering, waar mogelijk vliegas in verwerkt zit, een afvalprodukt van (vuil)verbrandingsovens wat zware metalen bevat die in contact kunnen komen met ons drinkwater.
Is het verantwoord wanneer dat achterblijft in de bodem?

Meer over de winning van Neodynium in Baotou (Mongolië), waar veel radioactiviteit in het milieu belandt vindt u hier, maar ook in dit filmpje, of dit.

Per productie van een ton neodynium blijkt minstens een ton radioactief afval te ontstaan, dat bij de productie geloosd wordt in het oppervlaktewater?
Een moderne industriele windturbine bevat gemiddeld 3 ton magneet, gemaakt van voornamelijk Neodynium.

Het doel is natuurlijk groen, het beschermen van onze natuurlijke leefomgeving. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de leefomgeving in de landen waar de grondstoffen vandaan komen, of waar de eind- of afvalproducten gedumpt worden?
Moeten we niet het gehele plaatje onderzoeken, communiceren en meenemen in de afwegeng betreffende de risico's van de transitie voor het globale milieu en dus de natuur?

Is dat ook geen vereiste van Europa en de O.E.S.O. ?


Dans quelle mesure la production, l'installation et le recyclage des éoliennes sont-ils écologiques ?
Pour savoir si la production, l'exploitation et le démantèlement d'un produit sont respectueux de l'environnement, il est nécessaire de l'étudier. Normalement, l'ACV, l'analyse du cycle de vie, est utilisée à cette fin, mais pas pour les éoliennes dans les demandes de permis d'environnement ou dans les plans de politique d'aménagement du territoire.
Ne devrait-on pas accorder plus d'attention à la recherche environnementale et commencer à se poser de sérieuses questions sur la production de néodynium et d'autres matériaux terrestres bizarres comme le dysprosium qui est utilisé massivement pour les énormes aimants des éoliennes et d'autres pièces ?
En outre, la plus grande masse, le béton bon marché des fondations, contient peut-être des cendres volantes, un déchet des incinérateurs (de déchets) qui contient des métaux lourds pouvant entrer en contact avec notre eau potable.
Est-il responsable de laisser cela dans le sol ?
Pour en savoir plus sur l'extraction du néodynium à Baotou (Mongolie), où une grande partie de la radioactivité se retrouve dans l'environnement, cliquez ici, mais aussi sur ce film ou sur celui-ci.
Pour chaque tonne de néodynium produite, on produit au moins une tonne de déchets radioactifs, qui sont déversés dans les eaux de surface ?
Une éolienne industrielle moderne contient en moyenne 3 tonnes d'aimants, principalement en néodynium.

L'objectif est bien sûr vert, pour protéger notre environnement naturel. Mais qu'en est-il de la qualité de l'environnement dans les pays d'où proviennent les matières premières, ou dans lesquels sont déversés les produits finis ou les déchets ?
Ne devrions-nous pas étudier l'ensemble du tableau, le communiquer et le prendre en considération lorsque nous évaluons les risques de la transition pour l'environnement mondial et donc pour la nature ?
N'est-ce pas aussi une exigence de l'Europe et de l'O.E.S.O. ?


DAN MAAR BOMEN?
DES ARBRES, ALORS ?

Bomen als onderdeel van de 'klimaatoplossing' zijn bijvoorbeeld veel gemakkelijker inpasbaar binnen korte afstanden van bewoonde gebieden en halen effectief CO2 uit de lucht en dragen bovendien bij aan ons welbevinden. Toch zijn echte bossen bijna onbestaande in Vlaanderen, daar zou dringend verandering in mogen komen.
Bomen leveren ons met zekerheid een positieve bijdrage voor het milieu en het klimaat.

Maar het massaal verstoken van Amerikaanse bomen, Europese bomen, ook de Belgische, als 'hernieuwbare' biomassa helpt bijvoorbeeld niet mee aan het milieu of het klimaat, dat werkt zelfs contraproductief. De Europese politiek heeft besloten dat dit valt onder de noemer hernieuwbare energie, wat de dubieuze criteria voor de toekenning van het predikaat, nog maar eens illustreert.
Mondiaal gezien is houtstook zelfs veruit de grootste 'groene' energievorm en één van de meest vervuilende/ongezonde.


Les arbres, en tant qu'éléments de la "solution climatique", sont par exemple beaucoup plus faciles à installer à courte distance des zones habitées, éliminent efficacement le CO2 de l'air et contribuent en outre à notre bien-être. Pourtant, les véritables forêts sont presque inexistantes en Flandre et cela devrait changer de toute urgence.
Les arbres apportent certainement une contribution positive à l'environnement et au climat.
Mais la combustion massive d'arbres américains, européens, y compris belges, comme biomasse "renouvelable" n'aide pas l'environnement ou le climat, elle est même contre-productive. La politique européenne a décidé que cela relevait des énergies renouvelables, ce qui illustre une fois de plus les critères douteux d'attribution de ce label.
Au niveau mondial, le chauffage au bois est de loin la plus grande forme d'énergie "verte" et l'une des plus polluantes/malsaines.


Bestand

SF6 isolatiegas, het allersterkste broeikasgas lekt in de atmosfeer door windturbines en andere elektrische infrastructuur, BBC

Bestand Downloaden